Pełnomocnictwo w sprawach cywilnych

Kto może zostać pełnomocnikiem strony ?

Co do zasady, strony mogą występować w sprawie cywilnej osobiście bądź za pośrednictwem innej osoby. Podstawą umocowania do działania w cudzym imieniu może być zarówno ustawa (np. opiekun, kurator lub jeden z rodziców), oświadczenie strony jak i orzeczenie Sądu. Dwie ostatnie podstawy są źródłem pełnomocnictwa. Strony decydując się na skorzystanie z usług profesjonalnych pełnomocników kierują się chęcią jak najlepszej ochrony swojego interesu podczas postępowania. Profesjonalny pełnomocnik posiadający doświadczenie zawodowe oraz znający realia postępowań sądowych jest w stanie skuteczniej doprowadzić do uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia dla mocodawcy.

Czytaj dalej

Prekluzja dowodowa w sprawach cywilnych

Postępowanie dowodowe w kodeksie postępowania cywilnego

Prekluzja dowodowa jest ograniczeniem czasowym, w którym strony mogą zgłaszać swoje twierdzenie i dowody w trakcie postępowania cywilnego. Wprowadzenie zasad prekluzji dowodowej ma za zadanie w pełni realizować koncepcję szybkości postępowania oraz koncentracji materiału procesowego. Dla pełnej realizacji wyżej wskazanych zasad  ustawodawca wprowadził nowe reguły prekluzji dowodowej w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r. Przede wszystkim związane jest to z wprowadzeniem tzw. posiedzenia przygotowawczego w którym to Sąd wraz z stronami procesowymi powinien ustalić plan rozprawy, a strony zgłosić wszelkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie. Jak więc wygląda prekluzja dowodowa w sprawach cywilnych po nowelizacji z 2019 r. ?

Czytaj dalej

Ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika cz. II

Sposób wniesienia skargi paulińskiej do Sądu

W poprzedniej publikacji wskazano materialnoprawne przesłanki, które warunkują możliwość skorzystania ze skargi paulińskiej. Ich spełnienie pozwala wierzycielowi żądać przed Sądem uznania za bezskuteczną czynność dłużnika dokonaną z jego pokrzywdzeniem . W tym artykule omówię skargę paulińską z perspektywy procesowej. W szczególności poruszę temat sposobu wniesienia skargi paulińskiej, kwestii proceduralnych związanych z postępowaniem w tego rodzaju sprawach oraz zagadnienie skutków, które wywołuje wydanie wyroku przez Sąd

Czytaj dalej

Ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika cz. I

Czym jest skarga paulińska?

Wiele osób nie spłaca zaciągniętych przez siebie zobowiązań przez co popada w długi. W takim przypadku, dłużnik musi pogodzić, że może stracić część swojego majątku. Niemniej jednak niektórzy dłużnicy próbują zachować swój dobytek, robiąc to z pokrzywdzeniem wierzyciela. W takich sytuacjach wierzyciel może skorzystać z skargi paulińskiej regulowanej przez Kodeks cywilny. Instytucja ta wywodzi się z prawa rzymskiego i stanowi ochronę wierzyciela przed niewypłacalnymi dłużnikami.

Czytaj dalej

Kto może być świadkiem w sprawie o rozwód?

Kogo sąd może przesłuchać na rozprawie rozwodowej?

Sprawy rozwodowe rzadko kiedy należą do przyjemnych. Aby sąd orzekł o rozwodzie, musi przede wszystkim ustalić wystąpienie koniecznych przesłanek, tj. trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Nie da się ukryć, że rozwodzący się małżonkowie, którzy muszą zostać przecież przesłuchani przez sąd, często starają się, zwłaszcza w sprawach o rozwód z orzeczeniem o winie, wybielić siebie, a maksymalnie obciążyć winą za rozpad małżeństwa drugiego małżonka. 

Czytaj dalej

O co pyta sąd podczas rozwodu?

Jakie pytania mogą paść na rozprawie rozwodowej?

Dla większości osób rozwód jest niezwykle ciężkim przeżyciem, a sama rozprawa rozwodowa przysparza wiele stresu. Warto zatem przygotować się do pytań, które z pewnością zostaną przez sąd postawione podczas przesłuchania każdego z małżonków.

Pytania ogólne sądu na rozprawie rozwodowej to

Czytaj dalej

Polski Bon Turystyczny

Bon Turystycznym, czyli wakacje+

Od 1 sierpnia 2020 r. obywatele, którzy uprawnieni są do świadczenia wychowawczego lub dodatku wychowawczego Rodzina 500+ mogą skorzystać z Polskich Bonów Turystycznych. Bony te stanowią formę wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. W jaki sposób można otrzymać bony? Do kiedy można bony wykorzystać? Czy bony trzeba wykorzystać na raz? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdą Państwo poniżej.

Czytaj dalej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej z urzędu

Czy sąd może ograniczyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom?

Postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców nie należą do rzadkości. W takich przypadkach, to na wniosek jednego z rodziców, sąd podejmuje działania w następstwie, których władza rodzicielska drugiego rodzica zostaje ograniczona. Jest to wręcz klasyczna sytuacji, w której jeden rodzic kieruje względem drugiego rodzica zastrzeżenia co do kompetencji wychowawczych, twierdząc przy tym, że postępowanie jednego z nich pozostaje w sprzeczności z dobrem ich dziecka. A czy sąd może sam z siebie wszcząć postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej obojga rodziców? W jakich sytuacjach może to mieć miejsce?

Czytaj dalej

Poręczenie a zwrot pieniędzy

Jakie są skutki poręczenia?

W potocznym języku słowo poręczać oznacza nic innego jak danie rękojmi za kogoś, czy po prostu wyrażenie pozytywnej opinii odnośnie danej osoby. Warto pamiętać, że polski system prawny przewiduje instytucje poręczenia. Co poręczenie dokładnie oznacza, i jakie rodzi skutki dla osoby, która jest poręczycielem? Warto mieć świadomość co dokładnie kryje się pod pojęciem poręczenia oraz kiedy może ono przysporzyć wiele kłopotów, w szczególności finansowych.

Czytaj dalej

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Jakie wsparcie można otrzymać?

Świadczenie postojowe mogą otrzymać osoby które przed 1 kwietnia 2020 r. zawarły umowy  cywilnoprawne ale w związku z epidemią koronawirusa  umowy te nie doszły do skutku lub nastąpiło ograniczenie ich realizacji z powodu przestoju. Świadczenie postojowe jest rekompensatą utraconych przychodów jednakże można je dostać pod pewnymi warunkami. Zapraszamy do zapoznania się naszą publikacją która ma na celu przybliżyć tę kwestie. Wyjaśniamy jakie warunki należy spełnić, kto może otrzymać wsparcie, jak należy złożyć wniosek oraz ile pieniędzy można otrzymać w ramach pomocy państwa.

Czytaj dalej