Egzekucja wszczęta mimo braku otrzymania orzeczenia?

Wadliwość doręczenia orzeczenia w postępowaniu cywilnym

Kwestia doręczeń pism procesowych oraz orzeczeń jest bardzo ważna w postępowaniu cywilny. Od dnia prawidłowego i skutecznego doręczenia przez Sąd, rozpoczynają swój bieg terminy do złożenia pism procesowych czy środków odwoławczych. Co zatem dzieje w sytuacji, gdy otrzymujemy zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, mimo, braku uprzedniego trzymania orzeczenia? Czy w takim przypadku Komornik ma prawo prowadzić przeciwko nam egzekucję? Czy istnieją środki prawne, umożliwiające zakończenie egzekucji? Na te pytania odpowie niniejszy artykuł.

Czytaj dalej

Co zrobić gdy Gmina żąda od ciebie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu?

Roszczenie Gminy wobec najemcy

Często spotykaną sytuacją jest bezumowne korzystanie lokali mieszkalnych. W szczególności dotyczy mieszkań, które wchodzą w skład zasobu mieszkaniowego gminy. Niechciani lokatorzy muszą się wtedy liczyć z tym, iż gmina może wystąpić na drogę postępowania sądowego uzyskując tytuł wykonawczy, na podstawie którego będzie mogło dochodzić swojej należności w postępowaniu egzekucyjnym. Problem ten jednak dotyczy również osób, które nie powinny odpowiadać za powstałe zadłużenie. Praktyka prawnicza pokazuje, że takie osoby mogą skutecznie walczyć z takim zadłużeniem, a Gmina bardzo często bezprawnie dochodzi odszkodowania od byłych lokatorów.

Czytaj dalej

Czym jest umowa przedwstępna?

Podstawowe przesłanki do jej zawarcia

Zgodnie z art. 389 Kodeksu cywilnego umowa przedwstępna to umowa prze którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy w przyszłości (tzw. umowy przyrzeczonej). Instytucja ta znajduje swój cel w sytuacjach, gdy strony nie chcą lub z innych powodów nie mogą w chwili zawierania umowy przedwstępnej, zawrzeć umowy przyrzeczonej, niemniej jednak chcąc one zagwarantować sobie jej zawarcie w przyszłości. Istotnym jest aby strony zawarły umowę przedwstępna zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym, tak aby wywarła ona zamierzone skutki prawne.

Czytaj dalej

Pełnomocnictwo w sprawach cywilnych

Kto może zostać pełnomocnikiem strony ?

Co do zasady, strony mogą występować w sprawie cywilnej osobiście bądź za pośrednictwem innej osoby. Podstawą umocowania do działania w cudzym imieniu może być zarówno ustawa (np. opiekun, kurator lub jeden z rodziców), oświadczenie strony jak i orzeczenie Sądu. Dwie ostatnie podstawy są źródłem pełnomocnictwa. Strony decydując się na skorzystanie z usług profesjonalnych pełnomocników kierują się chęcią jak najlepszej ochrony swojego interesu podczas postępowania. Profesjonalny pełnomocnik posiadający doświadczenie zawodowe oraz znający realia postępowań sądowych jest w stanie skuteczniej doprowadzić do uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia dla mocodawcy.

Czytaj dalej

Prekluzja dowodowa w sprawach cywilnych

Postępowanie dowodowe w kodeksie postępowania cywilnego

Prekluzja dowodowa jest ograniczeniem czasowym, w którym strony mogą zgłaszać swoje twierdzenie i dowody w trakcie postępowania cywilnego. Wprowadzenie zasad prekluzji dowodowej ma za zadanie w pełni realizować koncepcję szybkości postępowania oraz koncentracji materiału procesowego. Dla pełnej realizacji wyżej wskazanych zasad  ustawodawca wprowadził nowe reguły prekluzji dowodowej w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r. Przede wszystkim związane jest to z wprowadzeniem tzw. posiedzenia przygotowawczego w którym to Sąd wraz z stronami procesowymi powinien ustalić plan rozprawy, a strony zgłosić wszelkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie. Jak więc wygląda prekluzja dowodowa w sprawach cywilnych po nowelizacji z 2019 r. ?

Czytaj dalej

Ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika cz. II

Sposób wniesienia skargi paulińskiej do Sądu

W poprzedniej publikacji wskazano materialnoprawne przesłanki, które warunkują możliwość skorzystania ze skargi paulińskiej. Ich spełnienie pozwala wierzycielowi żądać przed Sądem uznania za bezskuteczną czynność dłużnika dokonaną z jego pokrzywdzeniem . W tym artykule omówię skargę paulińską z perspektywy procesowej. W szczególności poruszę temat sposobu wniesienia skargi paulińskiej, kwestii proceduralnych związanych z postępowaniem w tego rodzaju sprawach oraz zagadnienie skutków, które wywołuje wydanie wyroku przez Sąd

Czytaj dalej

Ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika cz. I

Czym jest skarga paulińska?

Wiele osób nie spłaca zaciągniętych przez siebie zobowiązań przez co popada w długi. W takim przypadku, dłużnik musi pogodzić, że może stracić część swojego majątku. Niemniej jednak niektórzy dłużnicy próbują zachować swój dobytek, robiąc to z pokrzywdzeniem wierzyciela. W takich sytuacjach wierzyciel może skorzystać z skargi paulińskiej regulowanej przez Kodeks cywilny. Instytucja ta wywodzi się z prawa rzymskiego i stanowi ochronę wierzyciela przed niewypłacalnymi dłużnikami.

Czytaj dalej

Kto może być świadkiem w sprawie o rozwód?

Kogo sąd może przesłuchać na rozprawie rozwodowej?

Sprawy rozwodowe rzadko kiedy należą do przyjemnych. Aby sąd orzekł o rozwodzie, musi przede wszystkim ustalić wystąpienie koniecznych przesłanek, tj. trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Nie da się ukryć, że rozwodzący się małżonkowie, którzy muszą zostać przecież przesłuchani przez sąd, często starają się, zwłaszcza w sprawach o rozwód z orzeczeniem o winie, wybielić siebie, a maksymalnie obciążyć winą za rozpad małżeństwa drugiego małżonka. 

Czytaj dalej

O co pyta sąd podczas rozwodu?

Jakie pytania mogą paść na rozprawie rozwodowej?

Dla większości osób rozwód jest niezwykle ciężkim przeżyciem, a sama rozprawa rozwodowa przysparza wiele stresu. Warto zatem przygotować się do pytań, które z pewnością zostaną przez sąd postawione podczas przesłuchania każdego z małżonków.

Pytania ogólne sądu na rozprawie rozwodowej to

Czytaj dalej

Polski Bon Turystyczny

Bon Turystycznym, czyli wakacje+

Od 1 sierpnia 2020 r. obywatele, którzy uprawnieni są do świadczenia wychowawczego lub dodatku wychowawczego Rodzina 500+ mogą skorzystać z Polskich Bonów Turystycznych. Bony te stanowią formę wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. W jaki sposób można otrzymać bony? Do kiedy można bony wykorzystać? Czy bony trzeba wykorzystać na raz? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdą Państwo poniżej.

Czytaj dalej