Czy prawomocne orzeczenie wydane przeciwko Tobie rażąco narusza przepisy prawa?

Instytucja skargi nadzwyczajnej

W ostatnim czasie w naszej kancelarii pojawia się coraz więcej spraw, w których to zapadłe orzeczenia sądowe w sprawach cywilnych (w tym także z przed nawet te, które uprawomocniły się ponad 10 lat) rażąco naruszają powszechnie obowiązujące prawo, w tym zasady konstytucyjne. Bardzo często osoby obarczone takimi orzeczeniami poddają się i rezygnują z dalszej walki o swoje prawa, myśląc że orzeczenie nie może zostać już wzruszone. Niemniej jednak polski ustawodawca zadbał, aby w takich sytuacja obywatel nie pozostał „bezbronny” wprowadzając w nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z 2018 r. instytucję skargi nadzwyczajnej. Czym jest zatem skarga nadzwyczajna, przez kogo i kiedy może zostać wniesiona? O tym poniżej.

Continue reading Czy prawomocne orzeczenie wydane przeciwko Tobie rażąco narusza przepisy prawa?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Podstawowe informacje

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie stanowi jeden ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Jest to niezwykle korzystna umowa dla wierzyciela. Na skutek jej zawarcia wierzyciel staje się właścicielem ruchomości (np. samochodu) lub nieruchomości. W razie zaś wymagalności roszczenia może się zaspokoić bez długotrwałej procedury i ponoszenia znacznych kosztów związanych z wszczęciem postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego.

Continue reading Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Egzekucja wszczęta mimo braku otrzymania orzeczenia?

Wadliwość doręczenia orzeczenia w postępowaniu cywilnym

Kwestia doręczeń pism procesowych oraz orzeczeń jest bardzo ważna w postępowaniu cywilny. Od dnia prawidłowego i skutecznego doręczenia przez Sąd, rozpoczynają swój bieg terminy do złożenia pism procesowych czy środków odwoławczych. Co zatem dzieje w sytuacji, gdy otrzymujemy zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, mimo, braku uprzedniego trzymania orzeczenia? Czy w takim przypadku Komornik ma prawo prowadzić przeciwko nam egzekucję? Czy istnieją środki prawne, umożliwiające zakończenie egzekucji? Na te pytania odpowie niniejszy artykuł.

Continue reading Egzekucja wszczęta mimo braku otrzymania orzeczenia?

Co zrobić gdy Gmina żąda od ciebie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu?

Roszczenie Gminy wobec najemcy

Często spotykaną sytuacją jest bezumowne korzystanie lokali mieszkalnych. W szczególności dotyczy mieszkań, które wchodzą w skład zasobu mieszkaniowego gminy. Niechciani lokatorzy muszą się wtedy liczyć z tym, iż gmina może wystąpić na drogę postępowania sądowego uzyskując tytuł wykonawczy, na podstawie którego będzie mogło dochodzić swojej należności w postępowaniu egzekucyjnym. Problem ten jednak dotyczy również osób, które nie powinny odpowiadać za powstałe zadłużenie. Praktyka prawnicza pokazuje, że takie osoby mogą skutecznie walczyć z takim zadłużeniem, a Gmina bardzo często bezprawnie dochodzi odszkodowania od byłych lokatorów.

Continue reading Co zrobić gdy Gmina żąda od ciebie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu?

Czym jest umowa przedwstępna?

Podstawowe przesłanki do jej zawarcia

Zgodnie z art. 389 Kodeksu cywilnego umowa przedwstępna to umowa prze którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy w przyszłości (tzw. umowy przyrzeczonej). Instytucja ta znajduje swój cel w sytuacjach, gdy strony nie chcą lub z innych powodów nie mogą w chwili zawierania umowy przedwstępnej, zawrzeć umowy przyrzeczonej, niemniej jednak chcąc one zagwarantować sobie jej zawarcie w przyszłości. Istotnym jest aby strony zawarły umowę przedwstępna zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym, tak aby wywarła ona zamierzone skutki prawne.

Continue reading Czym jest umowa przedwstępna?

Pełnomocnictwo w sprawach cywilnych

Kto może zostać pełnomocnikiem strony ?

Co do zasady, strony mogą występować w sprawie cywilnej osobiście bądź za pośrednictwem innej osoby. Podstawą umocowania do działania w cudzym imieniu może być zarówno ustawa (np. opiekun, kurator lub jeden z rodziców), oświadczenie strony jak i orzeczenie Sądu. Dwie ostatnie podstawy są źródłem pełnomocnictwa. Strony decydując się na skorzystanie z usług profesjonalnych pełnomocników kierują się chęcią jak najlepszej ochrony swojego interesu podczas postępowania. Profesjonalny pełnomocnik posiadający doświadczenie zawodowe oraz znający realia postępowań sądowych jest w stanie skuteczniej doprowadzić do uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia dla mocodawcy.

Continue reading Pełnomocnictwo w sprawach cywilnych

Prekluzja dowodowa w sprawach cywilnych

Postępowanie dowodowe w kodeksie postępowania cywilnego

Prekluzja dowodowa jest ograniczeniem czasowym, w którym strony mogą zgłaszać swoje twierdzenie i dowody w trakcie postępowania cywilnego. Wprowadzenie zasad prekluzji dowodowej ma za zadanie w pełni realizować koncepcję szybkości postępowania oraz koncentracji materiału procesowego. Dla pełnej realizacji wyżej wskazanych zasad  ustawodawca wprowadził nowe reguły prekluzji dowodowej w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r. Przede wszystkim związane jest to z wprowadzeniem tzw. posiedzenia przygotowawczego w którym to Sąd wraz z stronami procesowymi powinien ustalić plan rozprawy, a strony zgłosić wszelkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie. Jak więc wygląda prekluzja dowodowa w sprawach cywilnych po nowelizacji z 2019 r. ?

Continue reading Prekluzja dowodowa w sprawach cywilnych

Ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika cz. II

Sposób wniesienia skargi paulińskiej do Sądu

W poprzedniej publikacji wskazano materialnoprawne przesłanki, które warunkują możliwość skorzystania ze skargi paulińskiej. Ich spełnienie pozwala wierzycielowi żądać przed Sądem uznania za bezskuteczną czynność dłużnika dokonaną z jego pokrzywdzeniem . W tym artykule omówię skargę paulińską z perspektywy procesowej. W szczególności poruszę temat sposobu wniesienia skargi paulińskiej, kwestii proceduralnych związanych z postępowaniem w tego rodzaju sprawach oraz zagadnienie skutków, które wywołuje wydanie wyroku przez Sąd

Continue reading Ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika cz. II

Ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika cz. I

Czym jest skarga paulińska?

Wiele osób nie spłaca zaciągniętych przez siebie zobowiązań przez co popada w długi. W takim przypadku, dłużnik musi pogodzić, że może stracić część swojego majątku. Niemniej jednak niektórzy dłużnicy próbują zachować swój dobytek, robiąc to z pokrzywdzeniem wierzyciela. W takich sytuacjach wierzyciel może skorzystać z skargi paulińskiej regulowanej przez Kodeks cywilny. Instytucja ta wywodzi się z prawa rzymskiego i stanowi ochronę wierzyciela przed niewypłacalnymi dłużnikami.

Continue reading Ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika cz. I

Kto może być świadkiem w sprawie o rozwód?

Kogo sąd może przesłuchać na rozprawie rozwodowej?

Sprawy rozwodowe rzadko kiedy należą do przyjemnych. Aby sąd orzekł o rozwodzie, musi przede wszystkim ustalić wystąpienie koniecznych przesłanek, tj. trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Nie da się ukryć, że rozwodzący się małżonkowie, którzy muszą zostać przecież przesłuchani przez sąd, często starają się, zwłaszcza w sprawach o rozwód z orzeczeniem o winie, wybielić siebie, a maksymalnie obciążyć winą za rozpad małżeństwa drugiego małżonka. 

Continue reading Kto może być świadkiem w sprawie o rozwód?