Majątek wspólny a majątek osobisty

Majątek małżeński – co wchodzi do majątku wspólnego a co do majątku osobistego małżonków?

Sprawy rodzinne, w szczególności sprawy związane z rozliczeniami byłych małżonków często budzą wiele emocji i przysparzają wiele problemów. Każda z osób, a zwłaszcza ta, która planuje wstąpić w związek małżeński, powinna widzieć, że po powiedzeniu sobie „sakramentalnego tak” przez młodą parę, z mocy prawa powstanie pomiędzy nimi ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Innymi słowy, po zwarciu małżeństwa, oprócz majątków osobistych każdego z nowożeńców, istnieć będzie również trzecia masa majątkowa, czyli majątek wspólny. Co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co do majątku osobistego?

Czytaj dalej

Alimenty i ustalenie ojcostwa już od 1200 zł

Jednoczesne ustalenie alimentów oraz ojcostwa.

Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Jeżeli ojcostwo mężczyzny zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu.

Czytaj dalej

Obniżenie alimentów już od 1200 zł

Zmniejszenie wysokości alimentów na dziecko.

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Kancelaria oferuje prowadzenie spraw sądowych o obniżenie alimentów na dzieci. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Prawnicy Kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w sprawach o zmniejszenie wysokości alimentów na dziecko.

Czytaj dalej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej już od 1200 zł

Reprezentacja przed sądem w sprawach rodzinnych.

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Kancelaria oferuje reprezentację przy prowadzeniu spraw sądowych o ograniczenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Prawnicy Kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach. Poznaj pełną ofertę Kancelarii. 

Czytaj dalej

Podwyższenie alimentów na dziecko już od 1200 zł

Zwiększenie alimentów na dziecko.

 Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Kancelaria oferuje prowadzenie spraw sądowych o podwyższenie alimentów na dzieci. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Prawnicy Kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w sprawach o podwyższenie alimentów na dziecko. Możliwe jest uzyskanie alimentów po rozwodzie, separacji jak i od ojca nie będącego małżonkiem.

Czytaj dalej

Separacja w Krakowie już od 2000 zł

Orzeczenie separacji w wyroku sądowym.

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Kancelaria oferuje prowadzenie spraw o separację w pełnym zakresie. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków. Prawnicy Kancelarii pomagają przejść ten trudny proces w jak najszybszy i jak najmniej uciążliwy sposób. Orzekając separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. Pomoc prawna pomaga lepiej zrozumieć czym jest separacja i jakie są jej konsekwencje na przyszłość. Poznaj pełną ofertę Kancelarii. 

Czytaj dalej

Uchylenie alimentów na dziecko już od 1200 zł

Likwidacja obowiązku alimentacyjnego.

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Rodzice nie są obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka jeśli dochody z jego majątku wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Kancelaria oferuje prowadzenie spraw sądowych o uchylenie alimentów na dzieci. Prawnicy Kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w sprawach o uchylenie alimentów na dziecko.

Czytaj dalej

Alimenty od byłego małżonka już od 1200 zł

Dochodzimy należności alimentacyjnych od ex-małżonków.

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Kancelaria oferuje prowadzenie spraw sądowych o alimenty od ex-małżonka.

Czytaj dalej

Zawieszenie władzy rodzicielskiej już od 1200 zł

Radca prawny w sprawach o zawieszenie władzy rodzicielskiej.

W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie. Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie. Może mieć to miejsce na przykład w sytuacji wyjazdu rodziców zagranicę na czas wykonywania pracy. Wówczas ich władza może być zawieszona i powierzona na przykład dziadkom.

Kancelaria Kucharski & Ruman oferuje reprezentację przy prowadzeniu spraw sądowych o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Prawnicy Kancelarii mają wieloletnie doświadczenie i pomagają przy prowadzeniu spraw sądowych. Poznaj pełną ofertę Kancelarii.

Czytaj dalej

Ustalenie kontaktów z dzieckiem już od 1200 zł

Prowadzenie sprawy w sądzie o kontakty z dzieckiem.

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności:

  1. przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu)
  2. bezpośrednie porozumiewanie się,
  3. utrzymywanie korespondencji,
  4. korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Kancelaria oferuje reprezentację przy prowadzeniu spraw sądowych o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem. Prawnicy Kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach. Poznaj pełną ofertę Kancelarii. 

Czytaj dalej