Skrócenie wykonania środka karnego

Czy jest możliwe?

Środki karne w przeciwieństwie do kar mają za zadanie spełniać przede wszystkim funkcję prewencyjną i wychowawczą, nie zaś represyjną. Art. 39 Kodeksu karnego zawiera katalog środków karnych, do których należą m. in. pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonego stanowiska, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych czy podanie wyroku do publicznej wiadomości. Niemniej jednak katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym. W różnych ustawach bowiem możemy znaleźć inne środki karne niż te wymienione w Kodeksie karnym. Dla skazanych jednak najistotniejszym pytaniami są na jaki okres czasu można orzec środki karne normowane przez Kodeks karny i czy jest możliwe ich skrócenie? Niniejszy artykuł odpowie na zadane pytania.

Continue reading Skrócenie wykonania środka karnego

Zakład psychiatryczny jako środek zabezpieczający

Przesłanki zastosowania i warunku wykonania

Umieszczenie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym jest najsurowszym środkiem zabezpieczającym, który można stosować zamiast kary. Celem stosowania tego typu środka jest zapobiegnięcie ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego w związku z chorobą psychiczną lub upośledzeniem umysłowy. Zatem, jakie muszą zostać spełnione przesłanki, aby zastosować ten izolacyjny środek zabezpieczający oraz jak wygląda jego wykonanie? Niniejszy artykuł odpowie na te pytania.

Continue reading Zakład psychiatryczny jako środek zabezpieczający

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Czy jest możliwe ?

Regulacje Kodeks karnego przewidują możliwość orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Taki środek karny może zostać orzeczony w przypadku skazania osoby za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Orzeczony zakaz prowadzenia pojazdu powoduje wiele negatywnych skutków w szczególności w funkcjonowaniu w życiu codziennym dla skazanego. Niemniej jednak regulacje prawa karnego umożliwiają osobie, wobec której został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów złożenia odpowiednich wniosków, które doprowadzą do skrócenia okresu stosowania tego środka karnego bądź jego zmiany.

Continue reading Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Błąd co do osoby i zboczenie działania

Czy mają wpływ na odpowiedzialność sprawcy ?

Niniejszy artykuł podejmuje problematykę sytuacji, w których to sprawca czynu zabronionego popełnia go na szkodę innej osoby niż miał to w zamiarze. W takim zakresie mamy do czynienia z błędem co do osoby (z łac. error in persona) oraz zboczeniem działania (z łac. aberratio ictus vel iactus). Z perspektywy omawianej problematyki najważniejsze znaczenie ma to czy wyżej wskazane błędy mają istotne znaczenie w odniesieniu do odpowiedzialności karnej sprawcy oraz określenia strony podmiotowej czynu zabronionego.

Continue reading Błąd co do osoby i zboczenie działania

Obrona konieczna w polskim prawie karnym

Jak legalnie bronić się przed bezprawnym atakiem ?

Obrona konieczna jest jednym z kontratypów, a więc okolicznością, która wyłącza bezprawność czynu zabronionego, regulowanych przez polskie prawo karne. Mimo, iż w ramach obrony koniecznej zostaje popełnione przestępstwo, to jednak popełniony czyn jest zgodny z prawem jako, iż odpierany jest zamach na dobro prawne. Niemniej jednak odpierając bezprawny zamach na dobro prawne może dojść do przekroczenia granic obrony koniecznej. W związku z tym warto wiedzieć w jakich warunkach i w jaki sposób można skorzystać z obrony koniecznej zgodnie z obowiązującym prawem.

Continue reading Obrona konieczna w polskim prawie karnym