Pełnomocnictwo w sprawach cywilnych

Kto może zostać pełnomocnikiem strony ?

Co do zasady, strony mogą występować w sprawie cywilnej osobiście bądź za pośrednictwem innej osoby. Podstawą umocowania do działania w cudzym imieniu może być zarówno ustawa (np. opiekun, kurator lub jeden z rodziców), oświadczenie strony jak i orzeczenie Sądu. Dwie ostatnie podstawy są źródłem pełnomocnictwa. Strony decydując się na skorzystanie z usług profesjonalnych pełnomocników kierują się chęcią jak najlepszej ochrony swojego interesu podczas postępowania. Profesjonalny pełnomocnik posiadający doświadczenie zawodowe oraz znający realia postępowań sądowych jest w stanie skuteczniej doprowadzić do uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia dla mocodawcy.

Continue reading Pełnomocnictwo w sprawach cywilnych