Pomoc prawna w sprawach urzędowych

W ramach reprezentacji w sprawach administracyjnymi radca prawny jako profesjonalny pełnomocnik uprawniony jest do występowania w imieniu swojego Klienta przed organami administracji rządowej i samorządowej potoczenie zwanymi urzędami. Do najczęstszych przypadków zaliczyć można reprezentację przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Samorządowym Kolegium Odwoławczym a także przed organami wykonawczymi gmin takimi jak wójt, burmistrz i prezydent miasta.

Prawo administracyjnie jest bardzo szerokim pojęciem. Jest wiele przypadków, kiedy postępowanie administracyjne poprzedza postępowanie sądowe. Sprawy, które początkowo toczyły się przed organem administracyjnym, mogą mieć następnie swój finał w sądzie powszechnym, w wydziale cywilnym.

W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia lub negatywnego załatwienia sprawy, radca prawny jako profesjonalny pełnomocnik uprawniony jest do sporządzenia i popierania skargi przed sądem administracyjnym. W tym celu, podobnie jak w innych sprawach, koniecznym jest udzielenie przez Klienta stosownego pełnomocnictwa, którym radca prawny będzie się legitymował przed odpowiednimi organami administracji publicznej.