Regulamin pracy

Podstawowe informacje

Regulamin pracy jest źródłem prawa wewnątrzzakładowego, regulującym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, organizację i porządek w procesie pracy. Przedsiębiorstwa tworzą takie regulaminy nie tylko żeby poprawić organizację pracy w danym zakładzie, lecz również w celu ochrony każdej ze stron stosunku pracy. Istotnym jest, iż podstawa tworzenia regulaminów pracy znajduje się w ustawie – Kodeksie pracy, który reguluje kiedy należy wprowadzić regulamin pracy, tryb jego ustalenia oraz treść regulaminu pracy.

Continue reading Regulamin pracy

Czy pracownik może zostać zwolniony w okresie przedemerytalnym?

Okres ochronny stosunku pracy

4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez pracownika, podlega on szczególnemu reżimowi ochronnemu, który gwarantowany jest przez kodeks pracy. Pracodawca w tym czasie nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Taka ochrona umożliwia pracownikowi kontynuowanie pracy, aż do chwili osiągnięcia wieku emerytalnego. Co może zrobić pracownik, gdy zasada ta zostanie naruszona?

Continue reading Czy pracownik może zostać zwolniony w okresie przedemerytalnym?