Jak wygrać z szefem?

Kancelaria prowadzi również sprawy sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Kodeks pracy, jako podstawowa ustawa określająca zakres praw i obowiązku pracodawcy i pracownika jest niejednokrotnie nieprzestrzegana. Powszechnymi sprawami, które w znacznej mierze trafiają pod rozstrzygnięcie przed sąd to sprawy z zakresu rozwiązania stosunku pracy, zwane popularnie zwolnieniami. Prawo pracy przewiduje klika sposobów na ustanie stosunku pracy, czyli rozwiązanie umowy o pracę zawartej uprzednio przez pracownika i pracodawcę.

Niezależenie od trybu rozwiązania umowy o pracę, pracownikowi przysługują konkretne uprawnienia, z których może skorzystać, nie zgadzając się z podstawą jego zwolnienia. Zdarzyć się może, że samo oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę pracownikowi jest wadliwe, a wtedy pracownik taki może domagać się zapłaty odszkodowania na zasadach przewidzianych w kodeksie pracy. Ustalenie wysokości przysługującego pracownikowi odszkodowania uzależniona jest od kilku czynników, które należy przeanalizować przed wytoczeniem powództwa w sądzie pracy. Stosunkowo zalecane jest szybkie podjęcie działań albowiem w wielu przypadkach termin na wniesienie odwołania do sądu pracy to kilkanaście dni, liczonych od dnia zwolnienia pracownika z pracy. Dniem zwolnienia jest dzień powzięcia przez pracownika stosownej wiadomości o wypowiedzeniu mu umowy o pracę przez pracodawcę.

Każdy pracownik powinien zwrócić uwagę, czy podstawa jego zwolnienia jest prawdziwa i rzeczywista, albowiem ma to ogromne znaczenie pod kątem jego przyszłych roszczeń.

Zespół Kancelarii również oferuje pomoc prawną nie tylko pracownikom ale również pracodawcom, aby ci mogli zminimalizować zagrożenia płynące z dopuszczenia się naruszeń z zakresu prawa pracy. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, znacząco może zwiększyć szanse na korzystne rozstrzygnięcie w sądzie pracy, jeśli niezadowolony pracownik zdecyduje się stosowny pozew do sądu pracy wnieść.