Rękojmia przy sprzedaży nieruchomości przez dewelopera

Ogólne informacje

Osoby kupujące nieruchomość od dewelopera, z uwagi na wysokość dokonanej inwestycji powinny zawsze ostrożnie podchodzić do takiego zakupu. Z tego względu przy odbiorze nieruchomości nabywca powinien wskazać wszelkie wady, które posiada dana nieruchomość. To zaś zobowiąże dewelopera do ustosunkowania się do zgłoszonych wad w ciągu 14 dni, a  w przypadku uznania wad, do ich usunięcia. Co jednak w przypadkach, gdy nabywca nie zgłosi wad w protokole, wady ujawnią się po sporządzeniu protokołu odbioru bądź deweloper nie złoży odpowiedzi na zgłoszone wady w protokole? W takich przypadka nabywca, przy spełnieniu przesłanek ustawowych, powinien skorzystać z instytucji rękojmi.

Continue reading Rękojmia przy sprzedaży nieruchomości przez dewelopera

Korzystanie ze wspólnej nieruchomości przez współwłaścicieli

Umowa quoad usum

Kodeks cywilny zawiera przepisy regulujące współwłasność, a więc stan, gdy kilku osobom niepodzielnie przysługuję własność do jednej rzeczy. Osoba, która jest współwłaścicielem będzie mogła korzystać z rzeczy zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego, które umożliwiają współposiadanie rzeczy wspólnej oraz korzystanie z niej w takim zakresie, jaki da się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Niemniej jednak w praktyce często dochodzi do sytuacji gdy na tle korzystania ze wspólnej rzeczy w tym w szczególności z nieruchomości powstają konflikty i nieporozumienia. W takim przypadku niezbędnym może okazać się zawarcie umowy quoad usum, czyli umowy o podział rzeczy do korzystania.

Continue reading Korzystanie ze wspólnej nieruchomości przez współwłaścicieli

Podatek od zasiedzenia

W jakiej wysokości należy zapłacić podatek od zasiedzenia i jak go pomniejszyć?

Obowiązek zapłaty podatku od zasiedzenia wynika z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy wyżej wymienionej ustawy podatek od zasiedzenia wynosi 7%. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nieruchomości ustalona według jej stanu w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. W jaki sposób można pomniejszyć należny podatek? W jaki sposób można obniżyć wysokość podatku, który trzeba od zasiedzenia zapłacić? Na te i inne pytania, odpowiedzi znajdują się poniżej.  

Continue reading Podatek od zasiedzenia