Odsetki od prowizji a sankcja kredytu darmowego

Czy kredytodawca może pobierać odsetki od prowizji?

Odsetki oraz prowizja są dwoma wskaźnikami, które są szczególnie brane pod uwagę podczas wyboru korzystnego kredytu. Odsetki traktowane są zarówno jako główne wynagrodzenie jak i koszt za udostępniony kapitał przez kredytodawcę. Odsetki są zwykle obliczone według stopy procentowej, czasu korzystania z udostępnionego kapitału oraz wysokości całkowitej kwoty kredytu. Prowizja zaś stanowi dodatkowy koszt kredytu i stanowi pozaodsetkowy koszt kredytu. Czy zatem kredytodawca może pobierać odsetki od prowizji?

Continue reading Odsetki od prowizji a sankcja kredytu darmowego

Przedawnienie bankowego tytułu egzekucyjnego

Podstawowe informacje

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie BTE) jest pozasądowym tytułem egzekucyjnym stwierdzającym istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec danej osoby. „Był” to zatem ogromny przywilej banku, bowiem stanowił on podstawę prowadzenia postępowania egzekucyjnego, po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd. „Był” bowiem Trybunał Konstytucyjnym w wyroku z 2015 r. uznał BTE za niezgodny z prawem i od tego momentu banki utraciły możliwości wystawiania tego tytułu egzekucyjnego. Niemniej jednak bankowe tytułu egzekucyjne wystawione przed 2015 r., wciąż istnieją w obrocie prawnym i mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjne. Dlatego wielu dłużników zadaje sobie pytanie, w jakim terminie przedawnieniu ulegają roszczenia objęte bankowym tytułem egzekucyjnym?

Continue reading Przedawnienie bankowego tytułu egzekucyjnego

Całkowita kwota kredytu a całkowita kwota do zapłaty

Czy ich błędne określenie może stanowić przesłankę sankcji kredytu darmowego?

Zaciągnięcie kredytu umożliwia nam spełnienie swoich celów i marzeń np. kupna mieszkania. Niemniej jednak co do zasady profesjonalne podmioty, które udzielają kredytów, robią to po to, aby uzyskać wynagrodzenie z tytułu udostępnienia kapitału kredytobiorcy. Dlatego też kredytobiorca, musi zwrócić kwotę wyższą niż tą, która została mu udostępniona. W związku z powyższym, regulacje prawne nałożyły obowiązek dokładnego określenia wysokości całkowitego kwoty do zapłaty oraz całkowitej kwoty kredytu. Ich błędne określenie może stanowić podstawę do skorzystania przez kredytobiorcę z dobrodziejstwa sankcji kredytu darmowego.

Continue reading Całkowita kwota kredytu a całkowita kwota do zapłaty

Pozew o WIBOR

Czy istnieje szansa usunięcia wskaźnika WIBOR?

Termin WIBOR, w ostatnim czasie jest bardzo popularnym pojęciem wśród kredytobiorców, a to ze względu na podwyżkę oprocentowania kredytów. Czym naprawdę jest WIBOR? W skrócie, jest to wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym, na jaką banki umawiają się, aby udzielić sobie wzajemnych pożyczek. Wraz z stopami procentowymi ustalanymi przez Radę Polityki Pieniężnej, ma bezpośredni wpływ na oprocentowanie zmienne kredytów detalicznych oraz hipotecznych.  W ostatnim czasie jednak kredytobiorcy, uznali, iż jest to wskaźnik naruszający zasady rynkowe.

Continue reading Pozew o WIBOR