Jak rozpocząć porządkowanie spraw finansowych gdy dłużnik posiada wielu wierzycieli?

Jak spłacić swoje zadłużenie?

W dobie dzisiejszej sytuacji gospodarczej, w nasze kancelarii pojawia się coraz więcej osób, które posiadają zadłużenia u wielu wierzycieli. Nie mogąc poradzić sobie z ich spłatą zastanawiają się w jaki sposób mogą uporządkować swoją sytuację finansową. Nierzadko bowiem problem z długami odbija się również na pozostałych aspektach życia dłużników. Niemniej jednak, aby podjąć działania w danej sprawy, należy ocenić sytuacje osobistą dłużnika, stopień skomplikowania danej sprawy oraz zdolność dłużnika do regulowania zobowiązań. Po szczegółowej analizie wyżej wymienionych aspektów można podjąć decyzje w jaki sposób uporządkować sytuacje finansową dłużnika?

Continue reading Jak rozpocząć porządkowanie spraw finansowych gdy dłużnik posiada wielu wierzycieli?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Podstawowe informacje

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie stanowi jeden ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Jest to niezwykle korzystna umowa dla wierzyciela. Na skutek jej zawarcia wierzyciel staje się właścicielem ruchomości (np. samochodu) lub nieruchomości. W razie zaś wymagalności roszczenia może się zaspokoić bez długotrwałej procedury i ponoszenia znacznych kosztów związanych z wszczęciem postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego.

Continue reading Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Upomnienie w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Jaką rolę pełni?

Co do zasady uważa się, że wszczęcie postępowanie egzekucyjnego jest krokiem ostatecznym w celu wyegzekwowania obowiązku nałożonego na zobowiązanego. W pierwszej kolejności bowiem powinno umożliwić dłużnikowi dobrowolną spłatę zadłużenia. Z tego względu ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera instrumenty mające na celu skłonienie zobowiązanego do dobrowolnego wykonania ciążącego na niego obowiązku. Takim podstawowym instrumentem jest obowiązek skierowanie przez wierzyciela do zobowiązanego upomnienie.

Continue reading Upomnienie w postępowaniu egzekucyjnym w administracji