Podstawowe informacje

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie stanowi jeden ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Jest to niezwykle korzystna umowa dla wierzyciela. Na skutek jej zawarcia wierzyciel staje się właścicielem ruchomości (np. samochodu) lub nieruchomości. W razie zaś wymagalności roszczenia może się zaspokoić bez długotrwałej procedury i ponoszenia znacznych kosztów związanych z wszczęciem postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego.

Istota i elementy istotne umowy

Mimo, iż umowa przewłaszczenia na zabezpieczenia istnieje w polskim prawie wiele lat,
do dnia dzisiejszego jest uregulowana szczątkowo. A więc umowa ta jest tzw. umową nienazwaną, nieuregulowaną w Kodeksie cywilnym i jest zawierana w ramach tzw. zasady swobody umów.

Umowa ta często zawierana jest celem zabezpieczenia pożyczek bądź kredytów zawieranych przede wszystkim przez banki. W ten sposób wierzyciel uzyskuje możliwość szybkiego i łatwego zaspokojenia się w przypadku nieuiszczania przez dłużnika należności.

Aby ustalić cechy charakterystyczne takiej umowy należy sięgnąć do bogatego w tym zakresie orzecznictwa. Do elementów koniecznych umowy przewłaszczenia na zabezpieczenia wymienia się określenie celu przewłaszczenia oraz zastrzeżenie o zwrotnym przeniesieniu prawa własności na przywłaszczającego przez wierzyciela w przypadku spłaty zobowiązania.

Zaspokojenie wierzyciela

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie jest zawierana w celu zabezpieczenia wierzytelności. A więc w przypadku braku spłaty należności dojdzie do zaspokojenia się wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia.

Zaspokojenia się wierzyciela nastąpi w sposób przewidziany przez strony w umowie. W sytuacji gdy umowa nie przewiduje żadnych postanowień, powszechnie przyjmuje się, że strony kierować się powinny istotą umowy. A zatem w razie braku spłaty, do zaspokojenia dojdzie, gdy wierzyciel podejmie stosowne kroki prawne np. podejmie decyzje o sprzedaży nieruchomości celem odzyskania należności.