Radca prawny jest niezbędny w sądzie ? 

W ramach reprezentacji sądowej w sprawach cywilnych i rodzinnych radca prawny, jako profesjonalny pełnomocnik, może występować w imieniu swojego Klienta przed sądem. Do spraw cywilnych, które najczęściej mają swój finał w sądzie należą sprawy:

  • rodzinne,
  • spadkowe,
  • dotyczące nieruchomości,
  • sprawy o zapłatę.

W zależności od charakteru sprawy, pierwszym pismem inicjującym jest pozew lub wniosek. Przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu postępowania cywilnego, określają wymogi, jakie musi spełniać pismo, którym strona wszczyna postępowanie. Niezwykle ważnym jest zawarcie pozwie wszystkich twierdzeń, wskazanie konkretnych dowodów na ich poparcie. Ma to istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie albowiem sąd może postanowić o ich pominięciu na dalszym etapie postępowania. Oznacza to że nie będzie brał naszych dowodów i twierdzeń pod uwagę przy wydawaniu rozstrzygnięcia.

Praktyka w sprawach rodzinnych pokazuje, że często żądzą się one odmiennymi regułami niż zwykłe sprawy cywilne. Odstępstwa które mają miejsce przy prowadzeniu takich spraw, podyktowane są właśnie ich nieco odmiennym charakterem.

Każde postępowanie cywilne kończy się wydaniem przez sąd wyroku lub postanowienia. Od wymienionych orzeczeń stronie przysługuje apelacja, czyli odwołanie do sądu drugiej instancji, które fachowo może również sporządzić radca prawny. Trafne wytknięcie błędów poczynionych przez sąd pozwala odwrócić los przegranej w pierwszej instancji sprawy. Prawidłowe sformułowanie zarzutów apelacyjnych to cecha profesjonalnego prawnika.

Nasi prawnicy na co dzień prowadzą sprawy rodzinne. Posiadają bogatą wiedzę i umiejętności, które pozwalają na łatwiejsze i szybsze uporanie się ze sprawą w sądzie. Zrozumienie i sprawne posługiwanie się językiem prawniczym wielokrotnie jest kluczem do zakończenia sporu sądowego z sukcesem.