Jak uniknąć więzienia? 

Prawo karne jest bardzo szerokim pojęciem. Najczęstszymi przypadkami z jakimi może mieć do czynienia klient radcy prawnego to postępowanie przygotowawcze i sądowe, prowadzone w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Początkowo prowadzone jest  w „sprawie”, a następnie przeciwko konkretnej osobie lub osobom, którym to postawiono określone zarzuty, czyli uznaje się te osoby za podejrzane popełniania konkretnego przestępstwa. W zależności od zgromadzonych dowodów oraz postawy samego podejrzanego, możliwych jest wiele scenariuszy, jakimi może się takie postępowanie przygotowawcze zakończyć. Najczęściej postępowanie przygotowawcze skutkuje wniesieniem do sądu aktu oskarżenia, gdzie po odczytaniu wspomnianego aktu oskarżenia, podsądny oddany jest do dyspozycji sądu. Następnie sąd będzie decydować o winie lub niewinności oskarżonego.

Możliwe jest również zawarcie swoistej ugody z oskarżycielem, czyli prokuratorem i uzgodnienie rozsądnej kary, tak aby była ona jak najmniej dolegliwa dla oskarżonego. Wyróżniamy dwa tryby w jakich może dość do tak zwanego konsensualnego załatwienia sprawy, pierwszy z nim to wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar i innych środków przewidzianych przez ustawę, drugiem natomiast jest wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary, lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego.

Radca prawny jako obrońca podejrzanego czy oskarżonego może wstępować do toczącego się już postępowania na każdym jego etapie.  

Radca prawny nie tylko uprawniony jest do świadczenia pomocy prawnej podejrzanemu czy oskarżonemu ale również osobie pokrzywdzonej, która w procesie karnym ma prawo brać udział jako oskarżyciel posiłkowy. Radca prawny jako pełnomocnik wspomnianego oskarżyciela posiłkowego stoi na straży aby kara wymierzona oskarżonemu była odpowiednia, a przede wszystkim aby krzywda pokrzywdzonego została przez oskarżonego naprawiana. 

Nie zapominać należy o postępowaniu w sprawie o wykroczenia, gdzie radca prawny jako obrońca może bronić interesów obwinionego.