Pomoc prawna dla podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych

W sprawach karnych radca prawny jako profesjonalny obrońca może towarzyszyć swojemu Klientowi podczas:

  • przesłuchania na Policji,
  • przesłuchania w Prokuraturze,
  • na rozprawie w Sądzie,

Każda sprawa karna poprzedzona jest postępowaniem przygotowawczym. Następstwie, organ ścigania kieruje do sądu akt oskarżenia. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd wydaje wyrok, decydując o winie lub niewinności oskarżonego.Wielce istotnym jest obranie właściwej linii obrony już na samym początku czyli na etapie postępowania przygotowawczego.

Radca prawny może brać czynny udział w procesie karnym nie tylko jako obrońca jako oskarżyciel posiłkowy. Występuje wówczas w imieniu pokrzywdzonego i zasiada obok prokuratora na sali rozpraw. Główną rolą pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego jest wspieranie oskarżenia. Jednocześnie umiejętności radcy pozwalają na osiągnięcie relatywnej rekompensaty majątkowej za doznaną krzywdę w wyniku przestępstwa.

Innymi sprawami, które można zaliczyć do spraw o karnym charakterze, są sprawy o wykroczenia. Wyjaśnienia wymaga, iż sprawy te regulują inne przepisy i obowiązuje tu inna procedura sądowa niż przy sprawach karnych.

Wspomnieć również należy o przepisach Kodeksu karnego wykonawczego, w którym zawarte są przepisy odnoszące się do zdarzeń, które mają miejsce po uprawomocnieniu się wyroku karnego. W wyżej wspomnianych przepisach znajdziemy odpowiedź co do odroczenia i przerwy w odbywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia, czy odbyciu kary w systemie dozoru elektronicznego. Ta ostatnia instytucja pozwala na obycie bezwzględnej kary pozbawienia wolności w domu, przy zastosowaniu środków technicznych, które zabezpieczają wykonywanie orzeczenia sądu, który udziela zgody na obycie kary właśnie w tym trybie.

Kancelaria oferuje reprezentację w sprawach wyżej wymienionych i nie tylko. Podobnie jak w sprawach cywilnych i rodzinnych konieczne jest udzielenie radcy prawnemu stosownego upoważnienia do prowadzenia danej sprawy.