Czy prawomocne orzeczenie wydane przeciwko Tobie rażąco narusza przepisy prawa?

Instytucja skargi nadzwyczajnej

W ostatnim czasie w naszej kancelarii pojawia się coraz więcej spraw, w których to zapadłe orzeczenia sądowe w sprawach cywilnych (w tym także z przed nawet te, które uprawomocniły się ponad 10 lat) rażąco naruszają powszechnie obowiązujące prawo, w tym zasady konstytucyjne. Bardzo często osoby obarczone takimi orzeczeniami poddają się i rezygnują z dalszej walki o swoje prawa, myśląc że orzeczenie nie może zostać już wzruszone. Niemniej jednak polski ustawodawca zadbał, aby w takich sytuacja obywatel nie pozostał „bezbronny” wprowadzając w nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z 2018 r. instytucję skargi nadzwyczajnej. Czym jest zatem skarga nadzwyczajna, przez kogo i kiedy może zostać wniesiona? O tym poniżej.

Continue reading Czy prawomocne orzeczenie wydane przeciwko Tobie rażąco narusza przepisy prawa?

Jak rozpocząć porządkowanie spraw finansowych gdy dłużnik posiada wielu wierzycieli?

Jak spłacić swoje zadłużenie?

W dobie dzisiejszej sytuacji gospodarczej, w nasze kancelarii pojawia się coraz więcej osób, które posiadają zadłużenia u wielu wierzycieli. Nie mogąc poradzić sobie z ich spłatą zastanawiają się w jaki sposób mogą uporządkować swoją sytuację finansową. Nierzadko bowiem problem z długami odbija się również na pozostałych aspektach życia dłużników. Niemniej jednak, aby podjąć działania w danej sprawy, należy ocenić sytuacje osobistą dłużnika, stopień skomplikowania danej sprawy oraz zdolność dłużnika do regulowania zobowiązań. Po szczegółowej analizie wyżej wymienionych aspektów można podjąć decyzje w jaki sposób uporządkować sytuacje finansową dłużnika?

Continue reading Jak rozpocząć porządkowanie spraw finansowych gdy dłużnik posiada wielu wierzycieli?

Rękojmia przy sprzedaży nieruchomości przez dewelopera

Ogólne informacje

Osoby kupujące nieruchomość od dewelopera, z uwagi na wysokość dokonanej inwestycji powinny zawsze ostrożnie podchodzić do takiego zakupu. Z tego względu przy odbiorze nieruchomości nabywca powinien wskazać wszelkie wady, które posiada dana nieruchomość. To zaś zobowiąże dewelopera do ustosunkowania się do zgłoszonych wad w ciągu 14 dni, a  w przypadku uznania wad, do ich usunięcia. Co jednak w przypadkach, gdy nabywca nie zgłosi wad w protokole, wady ujawnią się po sporządzeniu protokołu odbioru bądź deweloper nie złoży odpowiedzi na zgłoszone wady w protokole? W takich przypadka nabywca, przy spełnieniu przesłanek ustawowych, powinien skorzystać z instytucji rękojmi.

Continue reading Rękojmia przy sprzedaży nieruchomości przez dewelopera

Regulamin pracy

Podstawowe informacje

Regulamin pracy jest źródłem prawa wewnątrzzakładowego, regulującym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, organizację i porządek w procesie pracy. Przedsiębiorstwa tworzą takie regulaminy nie tylko żeby poprawić organizację pracy w danym zakładzie, lecz również w celu ochrony każdej ze stron stosunku pracy. Istotnym jest, iż podstawa tworzenia regulaminów pracy znajduje się w ustawie – Kodeksie pracy, który reguluje kiedy należy wprowadzić regulamin pracy, tryb jego ustalenia oraz treść regulaminu pracy.

Continue reading Regulamin pracy

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jakie powinna zawierać elementy?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie sp. z o. o.) jest jedną z spółek kapitałowych, uregulowana przez Kodeks spółek handlowych. Jego przepisy regulują nie tylko zasady funkcjonowania sp. z o. o., lecz również sposób jej powstania. W szczególności przepisy te regulują elementy jakie powinna zawierać umowa spółki z o. o. Umowa ta bowiem jest niezbędna do powstania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Continue reading Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Podstawowe informacje

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie stanowi jeden ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Jest to niezwykle korzystna umowa dla wierzyciela. Na skutek jej zawarcia wierzyciel staje się właścicielem ruchomości (np. samochodu) lub nieruchomości. W razie zaś wymagalności roszczenia może się zaspokoić bez długotrwałej procedury i ponoszenia znacznych kosztów związanych z wszczęciem postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego.

Continue reading Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Upomnienie w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Jaką rolę pełni?

Co do zasady uważa się, że wszczęcie postępowanie egzekucyjnego jest krokiem ostatecznym w celu wyegzekwowania obowiązku nałożonego na zobowiązanego. W pierwszej kolejności bowiem powinno umożliwić dłużnikowi dobrowolną spłatę zadłużenia. Z tego względu ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera instrumenty mające na celu skłonienie zobowiązanego do dobrowolnego wykonania ciążącego na niego obowiązku. Takim podstawowym instrumentem jest obowiązek skierowanie przez wierzyciela do zobowiązanego upomnienie.

Continue reading Upomnienie w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Skrócenie wykonania środka karnego

Czy jest możliwe?

Środki karne w przeciwieństwie do kar mają za zadanie spełniać przede wszystkim funkcję prewencyjną i wychowawczą, nie zaś represyjną. Art. 39 Kodeksu karnego zawiera katalog środków karnych, do których należą m. in. pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonego stanowiska, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych czy podanie wyroku do publicznej wiadomości. Niemniej jednak katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym. W różnych ustawach bowiem możemy znaleźć inne środki karne niż te wymienione w Kodeksie karnym. Dla skazanych jednak najistotniejszym pytaniami są na jaki okres czasu można orzec środki karne normowane przez Kodeks karny i czy jest możliwe ich skrócenie? Niniejszy artykuł odpowie na zadane pytania.

Continue reading Skrócenie wykonania środka karnego

Wniosek o uchylenie się od skutków niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie

Kiedy można złożyć taki wniosek?

Przedstawmy następujący stan faktyczny. Umiera spadkodawca, który pozostawia po sobie dwójkę dzieci. Te nie składają oświadczenia o odrzuceniu spadku, w terminie 6 miesięcy od powzięcia informacji o śmierci swojego ojca, przez co są one powołane do dziedziczenia z ustawy z dobrodziejstwem inwentarza. Dzieci bowiem są przekonane, że ojciec pozostawił wyłącznie mieszkanie, którego wartość szacowana jest na 500.000,00 zł. Niemniej jednak, z czasem do dzieci zgłaszają się kolejni wierzycieli i okazuje się, że spadkodawca posiadał również zadłużenie o łącznej wysokości 1.500.000,00 zł, o którym spadkobiercy nie mieli wiedzy. Czy w takim przypadku Kodeks cywilny przewiduje rozwiązania pozwalające odrzucić spadek spadkobiercom, mimo upływu sześciomiesięcznego terminu do złożenia takiego oświadczenia?

Continue reading Wniosek o uchylenie się od skutków niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie

Odsetki od prowizji a sankcja kredytu darmowego

Czy kredytodawca może pobierać odsetki od prowizji?

Odsetki oraz prowizja są dwoma wskaźnikami, które są szczególnie brane pod uwagę podczas wyboru korzystnego kredytu. Odsetki traktowane są zarówno jako główne wynagrodzenie jak i koszt za udostępniony kapitał przez kredytodawcę. Odsetki są zwykle obliczone według stopy procentowej, czasu korzystania z udostępnionego kapitału oraz wysokości całkowitej kwoty kredytu. Prowizja zaś stanowi dodatkowy koszt kredytu i stanowi pozaodsetkowy koszt kredytu. Czy zatem kredytodawca może pobierać odsetki od prowizji?

Continue reading Odsetki od prowizji a sankcja kredytu darmowego