Wadliwość doręczenia orzeczenia w postępowaniu cywilnym

Kwestia doręczeń pism procesowych oraz orzeczeń jest bardzo ważna w postępowaniu cywilny. Od dnia prawidłowego i skutecznego doręczenia przez Sąd, rozpoczynają swój bieg terminy do złożenia pism procesowych czy środków odwoławczych. Co zatem dzieje w sytuacji, gdy otrzymujemy zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, mimo, braku uprzedniego trzymania orzeczenia? Czy w takim przypadku Komornik ma prawo prowadzić przeciwko nam egzekucję? Czy istnieją środki prawne, umożliwiające zakończenie egzekucji? Na te pytania odpowie niniejszy artykuł.

Niemałym zaskoczeniem dla wielu osób jest sytuacją, w której Komornik rozpocznie egzekwować nieznany nam dług. Co do zasady o wszczętej egzekucji dowiemy się poprzez zajęcie naszego rachunku bankowego, co uniemożliwi nam korzystanie z konta bankowego.

Jeżeli nie otrzymamy zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, to oznacza, że prawdopodobnie komornik wysłał nam je na nieprawidłowy adres. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, należy jak najszybciej skontaktować się z komornikiem, aby ten wydał nam tytuł wykonawczy (nakaz zapłaty bądź wyrok) na podstawie którego prowadzona jest egzekucja oraz dokumentację komorniczą. W przypadku gdy z dokumentacji wynika, że wierzyciel podał nieprawidłowy adres (w szczególności taka sytuacja może zaistnieć gdy w dacie wniesienia pozwu zamieszkiwaliśmy poza granicami kraju), istnieje możliwość umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie egzekucyjne toczy się na podstawie orzeczenia (np. wyroku bądź nakazu zapłaty), zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Takie orzeczenie stanowi tytuł wykonawczy, uprawniający do wszczęcia egzekucji. Aby jednak możliwe było prowadzenie egzekucji na podstawie danego tytułu wykonawczego, wpierw musi on zostać skutecznie doręczony Pozwanemu. Jest to niezmiernie ważne, gdyż będziemy mogli zapoznać się z orzeczeniem i ewentualnie wnieść środek odwoławczy. Natomiast gdy wierzyciel poda w pozwie nieprawidłowy adres naszego zamieszkania, stracimy możliwość czynnego udziału w postępowaniu sądowym i obrony przeciwko roszczeniu wierzyciela. Doręczenie orzeczenia na nasz nieaktualny adres zamieszkiwania, spowoduje, że takie doręczenie narusza regulacje prawne, a przez to jest nieprawidłowe i nieskuteczne.

W takim przypadku będziemy możliwość próby „odkręcenia” takiej sytuacji. Za pośrednictwem dostępnych środków prawnych uzyskamy możliwość uchylenia tytułu wykonawczego. Niemniej jednak będziemy musieli udowodnić (w szczególnie za pośrednictwem odpowiedniej dokumentacji), iż w dacie doręczenia pozwu zamieszkiwaliśmy pod innym adresem, niż ten w nim podany.

Ostatecznie, gdy Sąd uchyli orzeczenie, które zostało do nas wadliwie doręczone, Komornik z mocy prawa powinien umorzyć postępowanie egzekucyjne. Niemniej jednak w zdecydowanej większości przypadków, komornicy nie otrzymują informacji o uchyleniu tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzą przeciwko nam egzekucję. W związku z tym warto złożyć odpowiedni wniosek, w którym to zażądamy od komornika umorzenia postępowania egzekucyjnego.