Jak zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Procedura zwołania zwyczajnego zgromadzenia

Wspólnicy spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością tworzą jeden z organów spółki, czyli zgromadzenie wspólników spółki. Prawo uczestniczenia w tym organie wynika z istoty statusu wspólnika jako członka spółki (odmiennie niż członkostwo w np. w zarządzie, które wynika z nominacji). Zgromadzenie wspólników nie jest organem stałym spółki, albowiem każdorazowo wymaga zwołania w formie zwyczajnego lub nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Niniejszy artykuł będzie stanowił omówienie procedurę zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Continue reading Jak zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawowe informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (w skrócie KRS) uzyskuje osobowość prawną, co oznacza, iż spółka działa przez swoje organy zgodnie z ustawą i własnym statutem. Jednym z nich jest zgromadzenie wspólników, które jest organem obligatoryjnym oraz stanowiącym. Jego kompetencje określone są w ustawie oraz umowie spółki. W związku z tym, iż ustawy przyznają zgromadzeniu wspólników wiele istotnych prerogatyw, organ ten często jest określany jako „najwyższy” w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Continue reading Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością