Jak rozpocząć porządkowanie spraw finansowych gdy dłużnik posiada wielu wierzycieli?

Jak spłacić swoje zadłużenie?

W dobie dzisiejszej sytuacji gospodarczej, w nasze kancelarii pojawia się coraz więcej osób, które posiadają zadłużenia u wielu wierzycieli. Nie mogąc poradzić sobie z ich spłatą zastanawiają się w jaki sposób mogą uporządkować swoją sytuację finansową. Nierzadko bowiem problem z długami odbija się również na pozostałych aspektach życia dłużników. Niemniej jednak, aby podjąć działania w danej sprawy, należy ocenić sytuacje osobistą dłużnika, stopień skomplikowania danej sprawy oraz zdolność dłużnika do regulowania zobowiązań. Po szczegółowej analizie wyżej wymienionych aspektów można podjąć decyzje w jaki sposób uporządkować sytuacje finansową dłużnika?

Continue reading Jak rozpocząć porządkowanie spraw finansowych gdy dłużnik posiada wielu wierzycieli?

Upomnienie w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Jaką rolę pełni?

Co do zasady uważa się, że wszczęcie postępowanie egzekucyjnego jest krokiem ostatecznym w celu wyegzekwowania obowiązku nałożonego na zobowiązanego. W pierwszej kolejności bowiem powinno umożliwić dłużnikowi dobrowolną spłatę zadłużenia. Z tego względu ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera instrumenty mające na celu skłonienie zobowiązanego do dobrowolnego wykonania ciążącego na niego obowiązku. Takim podstawowym instrumentem jest obowiązek skierowanie przez wierzyciela do zobowiązanego upomnienie.

Continue reading Upomnienie w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Przedawnienie bankowego tytułu egzekucyjnego

Podstawowe informacje

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie BTE) jest pozasądowym tytułem egzekucyjnym stwierdzającym istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec danej osoby. „Był” to zatem ogromny przywilej banku, bowiem stanowił on podstawę prowadzenia postępowania egzekucyjnego, po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd. „Był” bowiem Trybunał Konstytucyjnym w wyroku z 2015 r. uznał BTE za niezgodny z prawem i od tego momentu banki utraciły możliwości wystawiania tego tytułu egzekucyjnego. Niemniej jednak bankowe tytułu egzekucyjne wystawione przed 2015 r., wciąż istnieją w obrocie prawnym i mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjne. Dlatego wielu dłużników zadaje sobie pytanie, w jakim terminie przedawnieniu ulegają roszczenia objęte bankowym tytułem egzekucyjnym?

Continue reading Przedawnienie bankowego tytułu egzekucyjnego

Czy umorzenie długu stanowi przychód?

Umorzenie długu a kwestie podatkowe

Przychód podatkowy jest terminem bardzo szerokim. Pod pojęciem tym kryje się nie tylko zwiększenie aktywów podatnika, lecz także zmniejszenie jego pasywów. Z tej perspektywy zastanawiający jest przypadek umorzenia długu przez wierzyciela. Bardzo często firmy windykacyjne skupujące wierzytelności, proponują dłużnikom umorzenie części zadłużenia (zwolnienie z zadłużenia) np. o 30 % z możliwością spłaty reszty należności jednorazowo bądź w formie co miesięcznych rat. Czy w takim razie kwota stanowiąca umorzenie z długu będzie stanowiła przychód i z perspektywy prawa podatkowego, będzie podlegała opodatkowaniu?

Continue reading Czy umorzenie długu stanowi przychód?

Sankcja kredytu darmowego

Czym jest?

Art. 45 ustawy o kredycie konsumencki reguluje instrument prawny, powszechnie określany jako sankcja kredytu darmowego. Kredytobiorca może skorzystać z tego uprawnienia w przypadku uchybień kredytodawcy w zakresie obowiązków informacyjnych. W przypadku skorzystania z sankcji kredytu darmowego, konsument będzie zobowiązany wyłącznie do  zwrotu kwoty kredytu w wysokości kapitału, bez konieczności zapłaty kredytodawcy odsetek oraz kosztów kredyt.

Continue reading Sankcja kredytu darmowego

Ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika cz. II

Sposób wniesienia skargi paulińskiej do Sądu

W poprzedniej publikacji wskazano materialnoprawne przesłanki, które warunkują możliwość skorzystania ze skargi paulińskiej. Ich spełnienie pozwala wierzycielowi żądać przed Sądem uznania za bezskuteczną czynność dłużnika dokonaną z jego pokrzywdzeniem . W tym artykule omówię skargę paulińską z perspektywy procesowej. W szczególności poruszę temat sposobu wniesienia skargi paulińskiej, kwestii proceduralnych związanych z postępowaniem w tego rodzaju sprawach oraz zagadnienie skutków, które wywołuje wydanie wyroku przez Sąd

Continue reading Ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika cz. II

Ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika cz. I

Czym jest skarga paulińska?

Wiele osób nie spłaca zaciągniętych przez siebie zobowiązań przez co popada w długi. W takim przypadku, dłużnik musi pogodzić, że może stracić część swojego majątku. Niemniej jednak niektórzy dłużnicy próbują zachować swój dobytek, robiąc to z pokrzywdzeniem wierzyciela. W takich sytuacjach wierzyciel może skorzystać z skargi paulińskiej regulowanej przez Kodeks cywilny. Instytucja ta wywodzi się z prawa rzymskiego i stanowi ochronę wierzyciela przed niewypłacalnymi dłużnikami.

Continue reading Ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika cz. I

Jak sporządzić wniosek o wszczęcie egzekucji?

Jak zacząć sprawę u komornika? 

Spory między dłużnikami i wierzycielami często znajdują swój finał u komornika – nierzadko jedyną drogą do wyegzekwowania należności jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Zainicjowanie postępowania u komornika odbywa się przez wniosek o wszczęcie egzekucji. Aby postępowanie egzekucyjne było możliwe, wierzyciel musi dysponować tzw. tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Będą to np. prawomocny wyrok czy nakaz zapłaty, które w postępowaniu klauzulowym opatrzono klauzulą wykonalności, czyniąc z nich tytuł wykonawczy uprawniający do wszczęcia egzekucji.

Continue reading Jak sporządzić wniosek o wszczęcie egzekucji?

Umowa agencyjna- na czym polega?

Jakie są podstawowe prawa i obowiązki stron umowy agencyjnej?

Umowa agencyjna to jedna z umów uregulowanych w Kodeksie cywilnym, w art. od 758 do 764[9]’. Zgodnie z ustawową definicją jest to umowa, w której agent (jako przyjmujący zlecenie) zobowiązuje się w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do odpłatnego pośrednictwa przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

Continue reading Umowa agencyjna- na czym polega?

Poręczenie a zwrot pieniędzy

Jakie są skutki poręczenia?

W potocznym języku słowo poręczać oznacza nic innego jak danie rękojmi za kogoś, czy po prostu wyrażenie pozytywnej opinii odnośnie danej osoby. Warto pamiętać, że polski system prawny przewiduje instytucje poręczenia. Co poręczenie dokładnie oznacza, i jakie rodzi skutki dla osoby, która jest poręczycielem? Warto mieć świadomość co dokładnie kryje się pod pojęciem poręczenia oraz kiedy może ono przysporzyć wiele kłopotów, w szczególności finansowych.

Continue reading Poręczenie a zwrot pieniędzy