Jak zadbać o dobrą umowę i spać spokojnie ?

Od dawna wiadomo, iż dobrze przygotowana umowa zapobiega problemom w przyszłości. Nie zawsze da się je wyeliminować w stu procentach, jednakże rolą prawnika jest ich marginalizacja. Prawidłowo określone obowiązki stron, terminy wykonania, warunki dostawy, prawo odstąpienia czy odpowiedzialność odszkodowawcza lub kary umowne mają kluczowe znaczenie dla oceny dokonywanej przez Sąd w przypadku wytoczenia przez którąkolwiek ze stron procesu sądowego.

W ramach praktyki prawniczej oferujemy kompleksową analizę dokumentacji w firmie. Dotyczy to zarówno kontraktów handlowych jak i stosowanych i obowiązujących procedur. Umiejętność wnikliwego przeanalizowania zapisów umownych pod kątem oceny ryzyka jest kluczowa w zawodzie prawnika. Wychwycenie sprzeczności, niejasności i innych nieprawidłowości bądź zagrożeń w przedłożonym do analizy dokumencie pozwala na świadome podjęcie decyzji i minimalizację ryzyka.

W zakres pomocy prawnej dla biznesu wchodzi także sporządzanie wszelkiego rodzaju wniosków, podań i pism oraz przede wszystkim umów oraz projektów aktów prawnych. Najczęściej wykonywanymi są projekty umów handlowych oraz regulaminów wewnątrzzakładowych. Oferta obejmuje sporządzanie:

  • aktów założycielskich spółek prawa handlowego,
  • protokołów zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń,
  • projektów uchwał wspólników oraz członków zarządu,
  • regulaminów pracy itp.

Na życzenie Klienta dokonuję analizy przygotowanego przez niego projektu pisma lub aktu prawnego, bądź też sporządzam je od podstaw. Klient otrzymuje gotowy projekt pisma który może wykorzystać we własnej sprawie. Ta forma współpracy skierowana jest dla firm, które nie wymagają pełnej reprezentacji w sprawie i oczekują pojedynczej usługi, skrojonej na miarę indywidualnych potrzeb.
W ramach tych działań oferujemy:

  • pisma do sądów i urzędów, takie jak pozwy, apelacje, wnioski o zabezpieczenie,
  • wnioski egzekucyjne,
  • pisma do urzędów,
  • pisma do osób prywatnych.