Rękojmia przy sprzedaży nieruchomości przez dewelopera

Ogólne informacje

Osoby kupujące nieruchomość od dewelopera, z uwagi na wysokość dokonanej inwestycji powinny zawsze ostrożnie podchodzić do takiego zakupu. Z tego względu przy odbiorze nieruchomości nabywca powinien wskazać wszelkie wady, które posiada dana nieruchomość. To zaś zobowiąże dewelopera do ustosunkowania się do zgłoszonych wad w ciągu 14 dni, a  w przypadku uznania wad, do ich usunięcia. Co jednak w przypadkach, gdy nabywca nie zgłosi wad w protokole, wady ujawnią się po sporządzeniu protokołu odbioru bądź deweloper nie złoży odpowiedzi na zgłoszone wady w protokole? W takich przypadka nabywca, przy spełnieniu przesłanek ustawowych, powinien skorzystać z instytucji rękojmi.

Continue reading Rękojmia przy sprzedaży nieruchomości przez dewelopera