W jakiej wysokości należy zapłacić podatek od zasiedzenia i jak go pomniejszyć?

Obowiązek zapłaty podatku od zasiedzenia wynika z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy wyżej wymienionej ustawy podatek od zasiedzenia wynosi 7%. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nieruchomości ustalona według jej stanu w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. W jaki sposób można pomniejszyć należny podatek? W jaki sposób można obniżyć wysokość podatku, który trzeba od zasiedzenia zapłacić? Na te i inne pytania, odpowiedzi znajdują się poniżej.  

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, iż zasiedzenie (formalnie) następuje na podstawie orzeczenia sądu, w którym to orzeczeniu sąd stwierdza nabycie własności lub jej części na rzecz określonej osoby.  Jeśli postanowienie sądu stanie się prawomocne, wtenczas powstaje obowiązek podatkowy, tj. obowiązek zapłaty podatku od zasiedzenia. Innymi słowy, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zasiedzeniu nieruchomości powstaje obowiązek zapłaty podatku.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, podstawą opodatkowania  jest wartość nieruchomości. Oznacza to, że podatek obliczany jest w oparciu o wartość nabytej w drodze zasiedzenia nieruchomości. Aby móc poprawnie określić dla celów podatkowych wartość nieruchomości, należy ustalić dwie rzeczy.

Pierwszą z nich jest ustalenie stanu nieruchomości na dzień zasiedzenia, czyli dzień nabycia nieruchomości oznaczony w postanowieniu sądu. Innym słowy, należy odpowiedzieć sobie na pytanie – w jakim stanie fizycznym była nieruchomość w dniu wskazanym przez sąd w postanowieniu o zasiedzeniu nieruchomości? Jeśli nieruchomość była w złym stanie fizycznym, wymagała remontu, to z całą pewnością podatek będzie niższy.

Drugie pytania na jakie należy znaleźć odpowiedź, to – jaka jest wartość nieruchomości na dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli na dzień wskazany przez sąd w postanowieniu o zasiedzeniu? Mowa jest oczywiście o wartości nieruchomości ustalonej przez pryzmat stanu samej nieruchomości na dzień jej nabycia. 

Podatek od zasiedzenia można obniżyć, w sytuacji gdy osoba, która zasiedziała nieruchomość czyniła wydatki i nakłady na tę nieruchomość podczas biegu zasiedzenia. Innym słowy, jeśli osoba remontowała, ulepszała nieruchomość, którą następnie zasiedziała, może wyłączyć wartość tych nakładów z podstawy opodatkowania. 

Dodatkowo pamiętać należy o złożeniu stosownej deklaracji do Urzędu Skarbowego, czyli zawiadomieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego na nabyciu nieruchomości w drodze zasiedzenia. W tym celu, należy złożyć deklarację SD-3 w przeciągu miesiąca od momentu uprawomocnienia się wyroku.