Ogólne informacje

Osoby kupujące nieruchomość od dewelopera, z uwagi na wysokość dokonanej inwestycji powinny zawsze ostrożnie podchodzić do takiego zakupu. Z tego względu przy odbiorze nieruchomości nabywca powinien wskazać wszelkie wady, które posiada dana nieruchomość. To zaś zobowiąże dewelopera do ustosunkowania się do zgłoszonych wad w ciągu 14 dni, a  w przypadku uznania wad, do ich usunięcia. Co jednak w przypadkach, gdy nabywca nie zgłosi wad w protokole, wady ujawnią się po sporządzeniu protokołu odbioru bądź deweloper nie złoży odpowiedzi na zgłoszone wady w protokole? W takich przypadka nabywca, przy spełnieniu przesłanek ustawowych, powinien skorzystać z instytucji rękojmi.

Czym jest rękojmia?

Rękojmia jest ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy względem kupujące za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, gdy wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a w przypadku nieruchomości przed upływem 5 lat.

W ramach rękojmi kupujący może skorzystać z czterech uprawnień:

  1. Uprawnienie do żądania obniżenia ceny.
  2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.
  3. Żądanie wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad,
  4. Żądanie usunięcia wady rzeczy.

Rękojmia przy zakupie nieruchomości

Co zatem może zrobić kupujący przypadku przedstawionym na wstępie niniejszego artykułu? Po wskazaniu wad do protokołu odbioru nieruchomości i braku ich usunięcia przez dewelopera może on skorzystać z uprawnień przysługujących w ramach rękojmi, w szczególności z obniżenia ceny, bądź odstąpienia od zawartej umowy.

Niemniej jednak jakie muszą zostać spełnić przesłanki? Po pierwsze nabywca jest zobowiązany do zachowania ustawowych terminów. W tym przypadku ochrona w ramach rękojmi będzie wynosiła 5 lat. Co więcej, nabywcy są zobowiązani zgłosić wadę w ciągu roku od dnia jej wykrycia. Termin ten jednak będzie wydłużony dla konsumentów. W takim przypadku bowiem termin ten nie może upłynąć przed terminem 5 letnim. Co ważne, wada stwierdzoną ciągu roku uważa się za wad, która istniała w momencie nabycia nieruchomości

Po drugie zaś nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny bądź o odstąpieniu od umowy. Celem udokumentowania tej czynności przed ewentualnym procesem sądowym, nabywający powinien to uczynić na piśmie.