Regulamin pracy

Podstawowe informacje

Regulamin pracy jest źródłem prawa wewnątrzzakładowego, regulującym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, organizację i porządek w procesie pracy. Przedsiębiorstwa tworzą takie regulaminy nie tylko żeby poprawić organizację pracy w danym zakładzie, lecz również w celu ochrony każdej ze stron stosunku pracy. Istotnym jest, iż podstawa tworzenia regulaminów pracy znajduje się w ustawie – Kodeksie pracy, który reguluje kiedy należy wprowadzić regulamin pracy, tryb jego ustalenia oraz treść regulaminu pracy.

Continue reading Regulamin pracy