Jaką rolę pełni?

Co do zasady uważa się, że wszczęcie postępowanie egzekucyjnego jest krokiem ostatecznym w celu wyegzekwowania obowiązku nałożonego na zobowiązanego. W pierwszej kolejności bowiem powinno umożliwić dłużnikowi dobrowolną spłatę zadłużenia. Z tego względu ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera instrumenty mające na celu skłonienie zobowiązanego do dobrowolnego wykonania ciążącego na niego obowiązku. Takim podstawowym instrumentem jest obowiązek skierowanie przez wierzyciela do zobowiązanego upomnienie.

Istota upomnienia

Upomnienie jest środkiem nie tylko umożliwiającym dobrowolne wykonanie obowiązku przez zobowiązanego. Upomnienie bowiem jest również niezbędnym środkiem wszczęcia egzekucji administracyjnej. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia zobowiązanemu. Tak więc podkreśla się, że czynność upominawcza w istocie jest etapem poprzedzającym egzekucję administracyjną (czasami nazywaną czynnością przedegzekucyjną).

Co powinno zawierać upomnienie?

Wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie zawierające w szczególności:

 1. Nazwę wierzyciela i adres jego siedziby lub jego jednostki organizacyjnej.
 2. Datę wystawienia upomnienia.
 3. Nazwę lub imię i nazwisko zobowiązanego, do którego jest kierowane, adres jego siedziby albo miejsca zamieszkania oraz inne dane identyfikacyjne, o ile są znane wierzycielowi.
 4. Wskazanie:
  1. wysokości i rodzaju należności pieniężnej, którą należy uiścić, oraz okresu, którego dotyczy,
  2. rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej naliczonych na dzień wystawienia upomnienia, o ile są wymagane, oraz stawki tych odsetek, według której należy obliczyć dalsze odsetki,
  3. sposobu zapłaty należności pieniężnej,
  4. wysokości należnych kosztów upomnienia,
 5. Wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia.
 6. Pouczenie, że w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego powstaje obowiązek uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które zaspokajane są w pierwszej kolejności.
 7. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela.

Powyższy katalog nie jest katalogiem zamknięty. Są to wyszczególnione elementy składowe jaki powinno zawierać upomnienie, nie zaś określony jego wzór. A więc ustawodawca nie nałożył obowiązku konstruowania upomnienia w ściśle określony sposób.

Koszty upomnienia

Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i  co do zasady są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia.

Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych.