Jak spłacić swoje zadłużenie?

W dobie dzisiejszej sytuacji gospodarczej, w nasze kancelarii pojawia się coraz więcej osób, które posiadają zadłużenia u wielu wierzycieli. Nie mogąc poradzić sobie z ich spłatą zastanawiają się w jaki sposób mogą uporządkować swoją sytuację finansową. Nierzadko bowiem problem z długami odbija się również na pozostałych aspektach życia dłużników. Niemniej jednak, aby podjąć działania w danej sprawy, należy ocenić sytuacje osobistą dłużnika, stopień skomplikowania danej sprawy oraz zdolność dłużnika do regulowania zobowiązań. Po szczegółowej analizie wyżej wymienionych aspektów można podjąć decyzje w jaki sposób uporządkować sytuacje finansową dłużnika?

Ustalenie zadłużenia

Wydaje się, że dłużnik powinien w pierwszej kolejności rozpocząć od ustalenia swojego zadłużenia, a więc ustalenia liczby wierzycieli, wysokości poszczególnych zobowiązań oraz postępowań sądowych oraz egzekucyjnych toczących się przeciwko dłużnikowi. Warto bowiem wskazać, że dłużnicy co do zasady nie pamiętają wysokości oraz liczby swoich zobowiązań. Dlaczego? Po pierwsze zobowiązania bardzo często przechodzą „z rąk do rąk” w wyniku cesji wierzytelności. Nierzadko zobowiązania dłużnika są kilkukrotnie przedmiotem cesji wierzytelności pomiędzy różnymi podmiotami. Po drugie zaś dłużnicy bardzo często
nie gromadzą dokumentacji dotyczącej zobowiązań (niszcząc bądź gubiąc dokumenty).

W jaki sposób dłużnik może ustalić swoje zadłużenie? Przede wszystkim dłużnik powinien skontaktować się ze swoimi znanymi wierzycielami, w szczególności kierując do nich pisma bądź wiadomości mailowe. Ponadto dłużnik może skierować pisma do sądów bądź komorników, celem ustalenia toczących się przeciwko niemu postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.

Spłata zadłużenia

Po ustaleniu zadłużenia, dłużnik będzie posiadał informacje dotyczące wysokości poszczególnych zobowiązań oraz ich liczby. Na podstawie zaś zgromadzonych dokumentów dłużnik będzie w stanie zweryfikować czy któreś z zobowiązań nie jest przedawnione.

Na podstawie wyżej wymienionych informacji dłużnik może podjąć kilka działań. Po pierwsze może rozpocząć proces restrukturyzacji zadłużenia. Z tego względu będzie on zmuszony skontaktować się z wierzycielami, aby uzgodnić z nim warunki spłaty zadłużenia (np. poprzez rozbicie zadłużenia na miesięczne raty, bądź poprzez jednorazową spłatę zobowiązania z jednoczesnym umorzeniem jego części.).

Jednakże po ustaleniu zadłużenia może się okazać, że sytuacja osobista dłużnika nie pozwala na spłatę zadłużenia. W takiej sytuacji dłużnik powinien skierować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Upadłość pozwoli częściowo uregulować zadłużenie dłużnika (co do zasady wykonując ustalony plan spłaty wierzycieli), a następnie umorzenie reszty zadłużenia.