Czy kredytodawca może pobierać odsetki od prowizji?

Odsetki oraz prowizja są dwoma wskaźnikami, które są szczególnie brane pod uwagę podczas wyboru korzystnego kredytu. Odsetki traktowane są zarówno jako główne wynagrodzenie jak i koszt za udostępniony kapitał przez kredytodawcę. Odsetki są zwykle obliczone według stopy procentowej, czasu korzystania z udostępnionego kapitału oraz wysokości całkowitej kwoty kredytu. Prowizja zaś stanowi dodatkowy koszt kredytu i stanowi pozaodsetkowy koszt kredytu. Czy zatem kredytodawca może pobierać odsetki od prowizji?

Całkowita kwota kredytu a całkowity koszt kredytu

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie należy wyjaśnić pojęcia całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu.

Całkowita kwota kredytu to maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt. A zatem całkowita kwota kredytu obejmuje wyłącznie środki, które zostały udostępnione kredytobiorcy (a wiec te którymi może dysponować kredytobiorca).

Całkowity koszt kredytu to wszystkie koszty znane kredytobiorcy, łącznie z odsetkami, pozaodsektowymi kosztami kredytu (m. in. prowizje), podatkami oraz innymi opłatami, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową.

Odsetki od prowizji

Bank pobiera odsetki od całkowitej kwoty kredytu, a więc od udostępnionego kapitału kredytobiorcy. Natomiast prowizja stanowi jeden z kosztów związanych z udzieleniem kredytu, które w istocie kredytobiorcy nie otrzymują do swobodnej dyspozycji. Zatem pobieranie odsetek od prowizji stanowi naruszenie ustawy o kredycie konsumenckim.

Banki natomiast, w umowach kredytowych nagminnie umieszczają prowizję w całkowitej kwocie kredytu. Z tego względu, uzyskują dodatkowe wynagrodzenie w postaci odsetek od prowizji. Co w takiej sytuacji może zrobić kredytobiorca?

Otóż może skorzystać z instytucji tzw. sankcji kredytu darmowego. Bank bowiem zobligowany jest do określenie całkowitej kwoty kredytu zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Natomiast powyższa praktyka stanowi naruszenie tej zasady. Stosując skutecznie sankcję kredytu darmowego, kredytodawca może zwrócić wyłącznie udostępniony kapitał bez kosztów kredytu i odsetek.