Jakie powinna zawierać elementy?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie sp. z o. o.) jest jedną z spółek kapitałowych, uregulowana przez Kodeks spółek handlowych. Jego przepisy regulują nie tylko zasady funkcjonowania sp. z o. o., lecz również sposób jej powstania. W szczególności przepisy te regulują elementy jakie powinna zawierać umowa spółki z o. o. Umowa ta bowiem jest niezbędna do powstania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Forma zawarcia umowy spółki z o. o.

Umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zawrzeć na dwa sposoby. Pierwszy sposób można określić jako tradycyjny. W taki sposób spółka zawierana w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Akt notarialny powinien obejmować całość umowy spółki, a zatem wszelkie postanowienia zastrzeżone w umowie.

Drugim sposób można określić jako elektroniczny. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółkę handlowych, umowa spółki z o. o. może być również zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, a więc umowę spółki można zawrzeć przez Internet. Wymaga to wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Elementy umowy spółki z o. o.

Elementy, które musi zawierać umowa spółki można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze z nich to elementy obligatoryjne, które musi zawierać każda umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Należą do nich:

 1. Firma i siedziba spółki.
 2. Przedmiot działalności spółki.
 3. Wysokość kapitału zakładowego.
 4. Czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
 5. Liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników.
 6. Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Ponadto, umowa spółki może zawierać inne elementy (tzw. elementy fakultatywne). Mogą to być w szczególności:

 1. Odmiennie niż ustawowe zasady podziału zysku.
 2. Wskazanie innego organu uprawnionego do powołania członków organów spółki.
 3. Postanowienia dotyczące wniesienia dopłat.
 4. Postanowienia zezwalające na zbycie części udziału.
 5. Postanowienia dopuszczające podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki.