Podstawowe informacje

W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, Polacy chętnie wyjeżdżają za granicę celem podjęcia edukacji, podróżowania, poszukiwania zatrudnienia czy osiedlenia się na stałe. Zdarza się jednak, iż osoba stale mieszkająca za granicą dostaje informację o śmierci osoby bliskiej zamieszkującej w Polsce. W takim przypadku powstaje pytanie jaki kroki należy podjąć? Jak wygląda procedura złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, w przypadku zamieszkiwania za granicą. Czy osoba taka zmuszona jest wrócić do Polski, celem złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Oświadczenie o przyjęcie i odrzucenie spadku

Zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub notariuszem. Ustawowy termin na złożenie oświadczenia wynosi 6 miesięcy od chwili, w której spadkobierca dowiedział się o powołaniu go do dziedziczenia. Co do zasady będzie to moment śmierci spadkodawcy.

Niedochowanie wyżej wskazanego terminu równoznaczne będzie z  przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznaczać będzie, iż spadkodawca będzie ponosił odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości stanu czynnego spadku.

 Oświadczenie przed konsulem

Co jednak gdy spadkobierca nie zamieszkuje w kraju i nie ma możliwości złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed sądem lub notariuszem?

Otóż przepisy prawne umożliwiają złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku we właściwym terytorialnie urzędzie konsularny Rzeczypospolite Polskiej. W takiej sytuacji konsul potwierdzi własnoręczność podpisu spadkobiercy pod oświadczeniem o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Niemniej jednak, nie oznacza to, iż takie oświadczenie staje się skuteczne wraz z potwierdzeniem własnoręcznego podpisu spadkodawcy przez konsula. Aby oświadczenie było skuteczne musi zostać przedłożone w sądzie spadku, w terminie 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się o otwarciu spadku.

Za potwierdzenie własnoręcznego podpisu spadkodawcy przez konsula należy uiścić opłatę w wysokości 30 euro. Nadto, spadkodawca musi przygotować ważny paszport lub dowód osobisty, aby potwierdzić swoją tożsamość.