Kiedy możliwe jest skorzystanie z blokady alkoholowej?

Tytułem wstępu należy wyjaśnić czym w istocie jest blokada alkoholowa. Otóż według definicji zawartej w ustawie prawo o ruchu drogowym blokada alkoholowa jest to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. A contrario należy przyjąć że urządzenie to będzie umożliwiało uruchomienie pojazdu wyłącznie w przypadku gdy sprawca będzie trzeźwy. Kiedy natomiast można skorzystać z tego urządzenie i jakie warunki formalne musi spełnić skazany aby mógł korzystać z pojazdu mechanicznego wyposażonego w blokadę alkoholową? O tym poniżej.

Przesłanki

Istotą tej instytucji, uregulowanej przez art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego jest modyfikacja środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego prawomocnym wyrokiem i wykonywanego już określony czas, w kierunku dla skazanego korzystniejszym.

Aby możliwym było skorzystanie z wyposażenia pojazdu mechanicznego w blokadę alkoholową koniecznym jest przede wszystkim, wykonywanie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, zaś w odniesieniu do zakazu dożywotniego przez okres co najmniej 10 lat. Drugim warunkiem koniecznym do skorzystania z tej instytucji jest przekonanie sądu, że prowadzenie pojazdu przez skazanego nie będzie zagrażało bezpieczeństwu w komunikacji. Na takie przekonanie sądu przede wszystkim będzie wpływała postawa i zachowanie skazanego po popełnieniu przestępstwa oraz jego warunki osobiste.

Procedura i skutki

W przypadku spełnienia przez skazanego wyżej wymienionych przesłanek, Sąd wyda postanowienie, w który to zmieni zakres przedmiotowy prowadzenia pojazdów orzeczonego wobec skazanego w ten sposób, że ma on być wykonywany w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, bądź odmówi zmiany sposobu wykonywania środka karnego.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, nie zmienia się okres zakazu prowadzeni pojazdów wynikający z prawomocnego wyroku. Zmieni się wyłącznie zakres jego wykonywania, umożliwiający skazanemu prowadzenie wyłącznie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową. Co więcej zmiana zakazu prowadzenia pojazdów nie jest definitywna, bowiem w przypadku gdy rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może orzec o uchyleniu wykonywania zakazu w sposób określony w art. 182a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego.