Jak wezwać kontrahenta do zapłaty?

Bolączką każdego przedsiębiorcy są nieuregulowane przez kontrahenta należności. Zaległość może wynikać z wielu powodów. Najczęstszym z nich jest opóźnienie wynikające ze sprzedażowej faktury VAT. Firma, która czeka na zapłacenie faktury przez kontrahenta nie tylko może popaść w problemy finansowe spowodowane brakiem środków, ale dodatkowo zobowiązana będzie do zapłaty podatku dochodowego i podatku VAT. Jak zatem „przypomnieć się” swojemu dłużnikowi i kiedy można to zrobić?

Najprostszym sposobem jest wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty. W takim wezwaniu do zapłaty należy dokładnie określić jakiej kwoty się domagamy i z czego ta kwota wynika. Pismo najlepiej przygotować na komputerze, opatrzyć datą oraz pamiętać o odsetkach. Jakich odsetek się domagać? Wyróżniamy dwa, najczęściej spotykane rodzaje odsetek. Jeden z nich to odsetki ustawowe za opóźnienie. Drugi rodzaj to odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. W przeważającej większości wypadków możemy mówić o odsetkach ustawowych w transakcjach handlowych, albowiem mają one zastosowanie w sprawach pomiędzy przedsiębiorcami. W obu przypadkach odsetki możemy naliczać już od następnego dnia, w którym minął termin zapłaty. W tym dniu również możemy wysłać nasze wezwanie do zapłaty.

Nie możemy zapomnieć, iż w wezwaniu do zapłaty musimy koniecznie wskazać dłużnika, w taki sposób aby nie budziło wątpliwości kto jest adresatem wezwania. Jeśli naszym kontrahentem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to wezwanie adresujemy i wysyłamy na adres rejestrowy spółki. Przed wysłaniem wezwania dobrze jest sprawdzić w KRS lub w CEIDG właściwy adres nierzetelnego kontrahenta.

Wystosowanie wezwania do zapłaty nie tylko może przyspieszyć naszą płatność ale również pozwoli nam przygotować się pod względem formalnych do ewentualnego wniesienia pozwu. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego na każdego kto występuje na drogę sądowego nakładają obowiązek wykazania, że podjął on próbę polubownego załatwienia sprawy. Jeśli nie będziemy w stanie wykazać przy wnoszeniu pozwu, że staraliśmy się porozumieć z dłużnikiem, to sąd zmuszony będzie zwrócić nasz pozew.