Jakie wsparcie można otrzymać?

Świadczenie postojowe mogą otrzymać osoby które przed 1 kwietnia 2020 r. zawarły umowy  cywilnoprawne ale w związku z epidemią koronawirusa  umowy te nie doszły do skutku lub nastąpiło ograniczenie ich realizacji z powodu przestoju. Świadczenie postojowe jest rekompensatą utraconych przychodów jednakże można je dostać pod pewnymi warunkami. Zapraszamy do zapoznania się naszą publikacją która ma na celu przybliżyć tę kwestie. Wyjaśniamy jakie warunki należy spełnić, kto może otrzymać wsparcie, jak należy złożyć wniosek oraz ile pieniędzy można otrzymać w ramach pomocy państwa.

Pierwszy warunków do uzyskania świadczenia postojowego z nich został już wspomniany – konieczne jest wykonywanie umowy cywilnoprawnej zawartej przed 1 kwietnia 2020 r. Nie otrzymają zatem wsparcia osoby które podpisały umowę po tej dacie.  Przez umowę cywilnoprawną należy rozumieć umowę agencyjną, umowę o dzieło, umowę zlecenie oraz inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Drugim ograniczeniem jest suma przychodów z umów cywilnoprawnych z poprzedniego miesiąca. Prawo przewiduje tu dwie sytuacje dotyczące wysokości przychodów. Mianowicie, jeśli suma przychodów z tych umów wynosi mniej niż 1299,99 zł, czyli mniej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę to świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń tych umów.

Drugi z warunków stanowi, że przychód w stosunku do miesiąca poprzedniego nie może przekroczyć kwoty 15 595,74 zł. Kwota ta stanowi 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Innym koniecznym do spełnienia warunkiem jest nieposiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Wyklucza to zatem osoby zatrudnione jednocześnie na umowy cywilnoprawne i umowy o pracę.

Istotne jest także to że osoba która ubiega się o świadczenie postojowe musi mieszkać na terytorium Polski i mieć polskie obywatelstwo. Prawo takie mają także osoby posiadające prawo do czasowego lub stałego pobytu na terytorium naszego kraju.

No i oczywiście chyba najbardziej istotnym warunkiem przewidzianym przez prawo jest to że nasza umowa nie może być wykonywana z powodu przestoju u naszego zleceniodawcy.

Środki finansowe przewidziane z tego tytułu to maksymalnie 2080 zł. Wsparcie można otrzymać maksymalnie trzykrotnie. Wymagane jest złożenie oświadczenia, że sytuacja materialna wykazana w poprzednim wniosku nie uległa poprawie. Pieniądze są przekazywane na rachunek bankowy podany we wniosku.

Co istotne, to, że wniosek składamy za pośrednictwem naszego zleceniodawcy lub zamawiającego. To on wypełnia i składa odpowiedni formularz do ZUS. Aby to zrobił, musi otrzymać od nas oświadczenie, że nie podlegamy ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz oświadczenie o wysokości przychodów z innych umów. W sytuacji kiedy zawarliśmy więcej niż jedną umowę cywilnoprawną wówczas dla każdej z nich zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć osobny wniosek. Termin na złożenie wniosku to 3 miesiące liczony od zniesienia stanu epidemii.

Zleceniodawca lub zamawiający może przekazać wniosek:

  • drogą elektroniczną przez platformę usług elektronicznych ZUS
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS

Do każdego wniosku powinna zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej. Świadczenie postojowe za kolejny miesiąc wymaga odrębnego wniosku, do którego stosujemy te same wytyczne. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkować będzie przekazaniem pieniędzy na konto. Jeśli jednak ZUS odmówi wypłaty, wówczas decyzja odmowa w tej sprawie zostanie przesłana pocztą lub za pośrednictwem platformy PUE ZUS.

Od decyzji odmownej przysługuje prawo do odwołania się do sądu. Obowiązują przy tym zasady określone w kodeksie postępowania cywilnego. Termin na wniesienie odwołania to miesiąc licząc od dnia otrzymania decyzji.