Czym jest i w jakim celu się je tworzy?

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Określa ono samodzielnie swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Działalność stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków. Do założenia stowarzyszenia potrzebne jest współdziałanie co najmniej siedmiu osób. Osoby te uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia.

Ustawa prawo o stowarzyszeniach ma gwarantować obywatelom prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań. Stowarzyszenia mogą reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej a także mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

Statut stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

  • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
  • teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
  • cele i sposoby ich realizacji;
  • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
  • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
  • możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
  • sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;
  • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
  • zasady dokonywania zmian statutu;
  •  sposób rozwiązania się stowarzyszenia

Wpis i rejestracja w KRS

Wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego składa zarząd wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem z wyboru władz stowarzyszenia oraz adresem siedziby stowarzyszenia. Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o wpisie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność dopiero po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej i niepodlegające wpisowi do KRS. Więcej na temat stowarzyszenia zwykłego znajdziecie Państwo w tym wpisie.