Podstawowe informacje

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie BTE) jest pozasądowym tytułem egzekucyjnym stwierdzającym istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec danej osoby. „Był” to zatem ogromny przywilej banku, bowiem stanowił on podstawę prowadzenia postępowania egzekucyjnego, po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd. „Był” bowiem Trybunał Konstytucyjnym w wyroku z 2015 r. uznał BTE za niezgodny z prawem i od tego momentu banki utraciły możliwości wystawiania tego tytułu egzekucyjnego. Niemniej jednak bankowe tytułu egzekucyjne wystawione przed 2015 r., wciąż istnieją w obrocie prawnym i mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjne. Dlatego wielu dłużników zadaje sobie pytanie, w jakim terminie przedawnieniu ulegają roszczenia objęte bankowym tytułem egzekucyjnym?

Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, roszczenia przedawniają się z upływem 6 – letniego terminu. Niemniej jednak stanie prawnym obowiązującym w czasie kiedy możliwym było wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego termin ten wynosił 10 lat. W obecnym jak i „starym” stanie prawnym zaś roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz świadczenia okresowe przedawniają się z upływem 3 lat. Warto również wskazać, że roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem przedawniają się z upływem 6 lat (wcześniej 10 lat).

Zgodnie z powyższymi zasadami powstaje pytanie, czy roszczenie objęte bankowym tytułem egzekucyjnym opatrzonym klauzulą wykonalności można traktować jako roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczenie? Czy w takim przypadku roszczenie to będzie przedawniało się z upływem 10 lat (mając na uwadze, że takie roszczenia w stanie prawnym, gdy możliwym było wystawienie BTE przedawniały się z upływem 10 lat)?

Odpowiedź na zadane wyżej pytanie znajdziemy w orzecznictwie sądowym, w szczególności w orzeczeniach Sądu Najwyższego. Powszechny pogląd przyjmuje, że bankowy tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności nie jest orzeczeniem sądowym, a zatem roszczenie objęte BTE nie korzysta z przywileju dłuższego terminu przedawnienia. Jako że pożyczki oraz kredyty udzielone przez bank są traktowane jako roszenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin ten będzie wynosił 3 lata.