Jakie pytania mogą paść na rozprawie rozwodowej?

Dla większości osób rozwód jest niezwykle ciężkim przeżyciem, a sama rozprawa rozwodowa przysparza wiele stresu. Warto zatem przygotować się do pytań, które z pewnością zostaną przez sąd postawione podczas przesłuchania każdego z małżonków.

Pytania ogólne sądu na rozprawie rozwodowej to

W celu orzeczenia rozwodu sąd jest zobowiązany do ustalenia wystąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżonków w sferze emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. W tym celu, na rozprawie rozwodowej mogą zostać postawione wskazane poniżej lub zbliżone do nich pytania

1. Czy jest to pierwszy Państwa związek małżeński?
2. Czy toczyła się uprzednio między małżonkami sprawa o rozwód lub separację?
3. Jak długo małżonkowie znali się przed zawarciem związku?
4. Czy były przez małżonków podpisywane umowy małżeńskie (np. rozdzielność majątkowa)?
5. Czy posiadają Państwo dzieci wspólne lub pozamałżeńskie?
6. W jakim wieku są dzieci?
7. Gdzie dzieci mieszkają?
8. Jak układało się pożycie małżonków po ślubie?
9. Czy małżonkowie mieszkali wspólnie po ślubie?
10. Czy małżonkowie nadal wspólnie mieszkają?
11. Od kiedy prowadzicie Państwo odrębne gospodarstwa domowe, w tym finanse?
12. Kiedy ustało między Państwem pożycie fizyczne?
13. Co było przyczyną rozpadu związku?
14. Czy uczucie do małżonka ustało?
15. Czy małżonkowie podjęli próbę ratowania małżeństwa?
16. Czy są realne szanse na zmianę decyzji, pojednanie i naprawę małżeństwa?
17. Czy decyzja o rozwodzie była przemyślana oraz czy wyrażają Państwo zgodę na rozwód?

Pytania sądu na sprawie rozwodowej bez orzekania o winie

W przypadku, gdy strony zgodnie żądają rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie oraz nie posiadają dzieci, zostaną przez sąd postawione wyłącznie pytania wskazane powyżej. Jeżeli sąd uzna, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia stron w sferze emocjonalnej, fizycznej i
gospodarczej, mogą one uzyskać rozwód już na pierwszej rozprawie.

Pytania sądu na sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie

Postępowania, w których chociażby jedna ze stron wnosi o orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka, są niezwykle wymagające pod względem dowodowym. Strony powinny przedstawić wnioski w zakresie dopuszczenia i przeprowadzenia przez sąd dowodów z przedłożonych
dokumentów oraz wskazanych świadków.W sprawach, w których pojawia się kwestia winy za rozkład pożycia małżeńskiego, sąd będzie
szczegółowo dochodzić przyczyn zaistniałej sytuacji, a także zmierzać do dokonania oceny i ustalenia źródeł zachowań obu małżonków, które przyczyniły się do rozpadu małżeństwa. Stawiane przez sąd pytania zmierzające do ustalenia stanu faktycznego, będą zatem uzależnione od okoliczności danej sprawy.

Pytania Sądu w sprawie rozwodu małżonków mających dzieci

W przypadku, gdy strony posiadają małoletnie dzieci, sąd w wyroku rozwodowym:
1. rozstrzyga w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i jej ewentualnym ograniczeniu
lub pozbawieniu,
2. ustala sposób wykonywania kontaktów rodzica z dzieckiem,
3. orzeka o sposobie ponoszenia kosztów utrzymania wspólnych dzieci stron (alimenty),
Wobec powyższego, w przypadku zaistnienia konieczności wydania przez sąd orzeczenia we wskazanym powyżej zakresie, mogą paść również następujące pytania:
1. Jak kształtują się usprawiedliwione potrzeby osób uprawnionych do alimentów?
2. Jakie są możliwości zarobkowe stron?
3. W jaki sposób małżonkowie partycypują w kosztach utrzymania dzieci?
4. Jak wyglądały dotychczasowe relacje rodziców z dziećmi?
5. W jaki sposób dotychczas były wykonywane kontakty rodzica z dzieckiem?
6. Czy rodzic, z którym dziecko mieszka, utrudnia drugiemu kontakt z dzieckiem?

Pomoc prawnika

Z uwagi na stres towarzyszący sprawom rozwodowym warto skorzystać z pomocy prawnika zarówno w postępowaniach bez orzekania o winie, jak i znacznie bardziej złożonych, w których strony żądają orzeczenia o winie drugiego małżonka, o obowiązku alimentacyjnych, kontaktach z dzieckiem lub
władzy rodzicielskiej. Profesjonalny pełnomocnik może pomóc w sporządzeniu pism procesowych zawierających wyczerpujące opisanie stanu faktycznego istotnego dla sprawy, co znacznie ułatwi dalsze przygotowanie do rozprawy rozwodowej. Prawnik udzieli również wsparcia w przygotowaniu się do rozprawy, a także może pomóc w sporządzeniu listy pytań do strony przeciwnej.