Jak zmusić małżonka do utrzymywania domu?

Wielu małżonków boryka się z problemami związanymi z utrzymaniem domu. Wielokrotnie dzieje się tak, albowiem jeden z małżonków lekceważy obowiązek przyczyniania się do zaspokajania wydatków związanych z utrzymaniem wspólnego gospodarstwa. Pieniądze przeznacza wyłącznie na własne potrzeby lub zachcianki, zapominając równocześnie o kosztach i wydatkach związanych z podstawowymi potrzebami rodziny. Co może zatem zrobić małżonek, który na głowie ma cały dom, wydatki na jedzenie, opłaty za czynsz i media i nie może liczyć na pomoc małżonka?  Rozwiązaniem tego problemu będzie skierowanie sprawy do sądu, o to aby sąd wydał nakaz wypłaty wynagrodzenia jednego z małżonków do rąk drugiego.

Pamiętać należy, że poprzez zawarcie związku małżeńskiego, małżonkowie zobowiązali się do przyczyniania się do zabezpieczenia potrzeb rodziny, którą założyli.  Zgodnie z art. 28 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Wypełnianie wyżej wymienionego obowiązku może polegać nie tylko na pracy zawodowej i zarobkowej ale również pracy we wspólnym gospodarstwie lub opieką nad wspólnymi małoletnimi dziećmi. Praca we wspólnym gospodarstwie domowym, czyli opieka na wspólnym domem również wyłącza możliwość dochodzenia sądowego nakazu wypłaty wynagrodzenia do rąk współmałżonka.

Chcąc uzyskać satysfakcjonujące rozstrzygnięcie sądu, należy udowodnić, że małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu. Innymi słowy, jeśli małżonkowie pozostają w faktycznej separacji, to nie będzie możliwym uzyskanie wyżej wymienionego nakazu wypłaty. 

Poprzez wypłatę wynagrodzenia jednego małżonka do rąk drugiego, należy rozumieć nie tylko wynagrodzenie za pracę ale również emeryturę tego małżonka, rentę lub inne świadczenia, które ten małżonek otrzymuje. We wniosku kierowanym do sądu, należy określić czy żądamy przekazywania wynagrodzenia w całości lub części, wskazać z jakiego źródła pieniądze mają być przekazywane oraz wniosek sumiennie uzasadnić.