Czy sąd może ograniczyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom?

Postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców nie należą do rzadkości. W takich przypadkach, to na wniosek jednego z rodziców, sąd podejmuje działania w następstwie, których władza rodzicielska drugiego rodzica zostaje ograniczona. Jest to wręcz klasyczna sytuacji, w której jeden rodzic kieruje względem drugiego rodzica zastrzeżenia co do kompetencji wychowawczych, twierdząc przy tym, że postępowanie jednego z nich pozostaje w sprzeczności z dobrem ich dziecka. A czy sąd może sam z siebie wszcząć postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej obojga rodziców? W jakich sytuacjach może to mieć miejsce?

Odpowiedź na wyżej postawione pytanie może być tylko twierdząca. Sąd opiekuńczy z urzędu może wszcząć postępowanie o ograniczenie a nawet pozbawienie obu rodziców władzy rodzicielskiej. Pamiętać należy, że główną i naczelną zasadą jaką sąd ma obowiązek się kierować to zasada dobra dziecka. W przypadku powzięcia przez sąd informacji, że dobro dziecka  może być zagrożone, zobowiązany jest sprawę wyjaśnić, co ma służyć zapobieżeniu ewentualnym negatywnym skutkom w stosunku do małoletniego. Zasada procedowania, w tym konieczność ustalenia wszelkich okoliczności sprawy jest bardzo podobna, jak w przypadku prowadzenia postępowania na wniosek jednego z rodziców.

Ingerencja w sferę władzy rodzicielskiej powinna mieć miejsce już w razie zagrożenia dobra dziecka, by zapobiec ujemnym skutkom niewłaściwego lub nieudolnego jej sprawowania. Pamiętać należy, że w wypadku nieprawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej – zarówno z przyczyn niezawinionych, jak i zawinionych przez rodziców, jak również w razie trudności w realizacji obowiązku rodzicielskiego względem dziecka– sąd opiekuńczy może skorzystać z szerokiego wachlarza środków zaradczych, niezależnie od tego czy sprawa jest prowadzona na wniosek jednego z rodziców czy z urzędu.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że sąd opiekuńczy to organ, który uprawniony jest do interwencji, w sytuacji, gdy dobro dziecka jest zagrożone. Jeśli sąd ten poweźmie informację, że konieczna jest interwencja sądu we władzę rodzicielską, pod którą dziecko się znajduję, to odpowiednio do indywidualnej sytuacji, w jakiej dziecko się znalazło, dobierze środki adekwatne do okoliczności, w szczególności dobra dziecka i postawy jego rodziców.